Jump to content
IGNORERAD

Arbetsvisum


erkki

Recommended Posts

Tja,

Jag skulle vilja ansöka om arbetsvisum för 4-8 thailändare, är det någon här som vet hur man gör?

Alternativt en firma som vara behjälplig inom detta.

Min önskan är att få arbetsvisum på minimum 1 år.

Erkki

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej ErkKi

För dig som arbetsgivare

Anställa personer från länder utanför EU

Om du vill anställa en person som är medborgare i ett land utanför EU måste han eller hon i de flesta fall ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Det är du som arbetsgivare som avgör om det finns behov av att anställa en person som behöver arbetstillstånd.

Kravet på arbetstillstånd gäller även utstationerade arbetstagare från ett annat land och anställda som förflyttas inom en koncern för arbete. Om arbetstagaren bor i ett annat EU/EES-land och utstationeras därifrån krävs dock inget arbetstillstånd.

Det finns undantag från kravet på arbetstillstånd för vissa grupper och för vissa yrkeskategorier som endast ska arbeta kortare tid i Sverige, se länk i högerspalten.

För arbete längre än tre månader behövs också uppehållstillstånd. För arbete kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. För information om vilka nationaliteter som är berörda, se länk i högerspalten

En egen företagare behöver inte arbetstillstånd men ett uppehållstillstånd.

Här nedan hittar du information om vad som krävs för att du ska kunna anställa någon från ett land utanför EU och hur du ska gå tillväga för att den du anställer ska få arbetstillstånd.

Krav för att få arbetstillstånd

För att den du vill anställa ska få ett arbetstillstånd krävs det att du som arbetsgivare eller uppdragsgivare har

* upprättat ett erbjudande om anställning

* annonserat tjänsten i Sverige och EU under tio dagar. (Vid nyrekrytering.)

Det krävs också att

* anställningsvillkoren är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen samt att arbetstagaren kan försörja sig på arbetet

* arbetet är av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden.

* den berörda fackliga organisationen har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Arbetstagaren måste ha ett giltigt pass.

Arbetsgivarens ansvar

Steg 1. Annonsera tjänsten

Vid nyrekrytering ska du göra det möjligt för personer bosatta i Sverige, övriga EU/EES-länder och Schweiz att söka tjänsten.

Det gör du enklast genom att annonsera tjänsten under tio dagar hos Arbetsförmedlingen. Då finns den också tillgänglig i EURES (europeiska platsbanken).

Du kan anmäla en ledig plats via tjänsten Annonsera Direkt på Arbetsförmedlingens webbplats, genom att kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst eller genom att kontakta det lokala arbetsförmedlingskontoret.

Arbetsförmedlingen kan också erbjuda dig förmedlingsinsatser för att kartlägga utbudet av tillgänglig arbetskraft inom EU/EES och Schweiz.

Mer information finns på Arbetsförmedlingens webbplats, se länk i högerspalten

Du måste visa för Migrationsverket att tjänsten har annonserats. Det gör du genom att i anställningserbjudandet ange var och när tjänsten utannonserats samt det annons-ID i Platsbanken och/eller referensnummer i EURES som lämnas i samband med publicering av annonsen.

Steg 2. Upprätta ett anställningserbjudande

Du ska fylla i Migrationsverkets blankett Anställningserbjudande, nr 232011 för anställningserbjudandet. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du använda blanketten Namnlista, nr 234011 och bifoga den till anställningserbjudandet.

Uppgifter om anställningen är ett viktig underlag för Migrationsverkets beslut. Det är viktigt att fylla i alla uppgifter. Yrkesklassificeringen ska ske enligt SSYK (Svensk standard för yrkesklassificering). Mer information om SSYK finns på Statistiska centralbyråns webbplats, se länk i högerspalten.

Steg 3. Begär yttrande från fackliga organisationer

Berörd facklig organisation ska få möjlighet att yttra sig över de villkor som du erbjuder arbetstagaren. Lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor måste ligga på minst samma nivå som enligt svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Om du har kollektivavtal ska den fackliga organisation som du tecknat avtal med yttra sig om förbundet organiserar det aktuella yrket. Saknar du kollektivavtal ska det vara ett förbund som organiserar det aktuella yrket som yttrar sig. Du kan räkna med snabbare handläggning om du själv skaffar yttrandet. Det gör du genom att skicka anställningserbjudandet till berörd facklig organisation som fyller i relevanta uppgifter och skickar det tillbaka till dig. För länkar till de olika förbunden se länk i högerspalten.

Steg 4. Skicka anställningserbjudandet till arbetstagaren

Anställningserbjudandet skickas till arbetstagaren som ansöker om arbetstillstånd och bifogar erbjudandet. Det är viktigt att ansökan är komplett och att alla handlingar finns med.

Ansöka om arbetstillstånd

Den som vill arbeta i Sverige ska i de flesta fall ansöka om arbetstillstånd från hemlandet eller annat land utanför Sverige där han eller hon är bosatt. I vissa undantagsfall kan han eller hon dock söka arbetstillstånd i Sverige, se länk i högerspalten.

Om arbetstagaren söker elektroniskt får han eller hon besked inom tre veckor förutsatt att ansökan är komplett.

Tillståndets giltighetstid

Om anställningen är tidsbegränsad får arbetstagaren ett uppehålls- och arbetstillstånd som enbart gäller denna period. Arbetstagaren kan längst få tillstånd två år åt gången. Därefter kan han eller hon lämna in en ansökan om förlängning. Efter 48 månader kan arbetstagaren få permanent uppehållstillstånd.

Byte av yrke

Ett arbetstillstånd är alltid begränsat till ett visst yrke. En arbetstagare måste därför söka nytt arbetstillstånd om du erbjuder honom eller henne en ny anställning inom ett annat yrke. Du måste då upprätta ett nytt anställningserbjudande.

Ansökningsavgift

De flesta måste betala en ansökningsavgift, se sidan om avgifter.

Överklaga

Ett avslag på en ansökan om arbetstillstånd går inte att överklaga om inte arbetstagaren samtidigt får ett beslut om avvisning eller utvisning.

För den som skall bli arbetstagare

Krav för att få arbetstillstånd

För att få tillstånd krävs det att:

* du har ett giltigt pass.

* du kan försörja dig på arbetet.

* arbetet är av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden

* din arbetsgivare har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar.(Vid nyrekrytering.)

* din arbetsgivare erbjuder anställningsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen

* din arbetsgivare ger berörda fackliga organisationer tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren i arbetserbjudandet.

Ansöka om arbetstillstånd

Du som vill arbeta i Sverige ska i de flesta fall ansöka om arbetstillstånd från hemlandet eller annat land utanför Sverige där du är bosatt. I vissa undantagsfall kan du dock söka arbetstillstånd i Sverige, se sidan Söka arbetstillstånd i Sverige.

Se till att din ansökan är komplett

Till ansökan ska du alltid bifoga

* kopior av de sidor i ditt pass som visar din identitet, passets giltighetstid och om du har tillstånd att vara i andra länder än ditt hemland

* två fotografier i passformat, som är tagna rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader

* anställningserbjudande

* kvitto på betald ansökningsavgift.

Olika sätt att ansöka

Du kan antingen ansöka här på Migrationsverkets webbplats eller fylla i en blankett. Söker du på webbplatsen får du besked inom tre veckor förutsatt att Migrationsverket inte behöver begära in fler uppgifter.

Om du befinner dig utanför Sverige ansöker du:

* på Migrationsverkets webbplats eller

* på en svensk utlandsmyndighet i det land du är bosatt. Du ska då använda blanketten Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige — för dig som befinner dig utanför Sverige, nr 148011.

Om du befinner dig i Sverige ansöker du:

* på Migrationsverkets webbplats eller

* per post till Migrationsverket eller på en av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Använd blanketten Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige — för dig som befinner dig i Sverige, nr 150011 om du inte ansöker på webbplatsen.

Ansökningsavgift

De flesta måste betala en ansökningsavgift, se sidan om avgifter.

Om du får uppehålls- och arbetstillstånd

Får du uppehålls- och arbetstillstånd ska du ta med ditt pass i original när du hämtar tillståndet.

Tillståndets giltighetstid

Om anställningen är tidsbegränsad får du ett uppehålls- och arbetstillstånd som enbart gäller denna period. Du kan längst få tillstånd i två år. Därefter kan du lämna in en ansökan om förlängning.

Efter 48 månader kan du få permanent uppehållstillstånd.

Byte av arbetsgivare

Under de två första åren är uppehålls- och arbetstillståndet begränsat till en namngiven arbetsgivare och ett visst yrke. Därför måste du söka ett nytt arbetstillstånd om du byter arbetsgivare eller yrke under de två första åren. Om uppehålls- och arbetstillståndet förlängs efter två år är det bara begränsat till ett visst yrke. Men även då måste du ansöka nytt arbetstillstånd om du byter yrke.

Anställningen upphör

Ett uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige är alltid tidsbegränsat.

Om du blir av med ditt arbete och inte får ett nytt arbete inom tre månader kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet.

Om du får en ny anställning ska du lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd om inte tillståndet täcker även det nya arbetet.

Tillstånd för familjemedlemmar

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du fått uppehålls- och arbetstillstånd för. Om anställningen ska pågå mer än sex månader kan familjemedlemmarna också få arbetstillstånd.

Med familjemedlemmar menas:

* make/maka eller sambo

* barn till dig under 21 år eller till din make/maka eller sambo.

Om du har barn som är 21 år eller äldre krävs det att de är beroende antingen av dig eller make eller sambo för sin försörjning för att de ska få uppehållstillstånd.

Överklaga

Du kan bara överklaga ett avslag på ansökan om arbetstillstånd om du samtidigt fått ett beslut om avvisning eller utvisning.

www.migrationsverket.se

"Om du inte är en elefant, försök inte bajsa som en..."

Link to comment
Dela på andra sajter

Tja Enis,

Tack för länken jag har redan läst den, men vad jag förstår så har reglerna ändrats.

Man skall ej behöva söka personal inom Eu länder först, man skall heller inte behöva annonsera på arbetsförmedlingen innan.

Handläggningstiden skall också ha förkortas avsevärt.

Problemet är att jag inte hittar info om detta, när jag ringer migrationsverket får jag svaret :

"ändringar har skett, men vi är inte uppdaterade ännu"

Erkki

Link to comment
Dela på andra sajter

Tja Enis,

Tack för länken jag har redan läst den, men vad jag förstår så har reglerna ändrats.

Man skall ej behöva söka personal inom Eu länder först, man skall heller inte behöva annonsera på arbetsförmedlingen innan.

Handläggningstiden skall också ha förkortas avsevärt.

Problemet är att jag inte hittar info om detta, när jag ringer migrationsverket får jag svaret :

"ändringar har skett, men vi är inte uppdaterade ännu"

Erkki

Aha Det var intressant det hade jag inte hört. Tackar för upplysningen, kollar med en bekant

/Enis

"Om du inte är en elefant, försök inte bajsa som en..."

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej

Tack för fördelning av användbar information. Jag måste ställa en fråga: Jag har en 2 år arbetstillstånd, varav 1 år har gått. Nu Vilka regler gäller om jag vill ändra min arbetsgivare?

Leo

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej Leo,

Jag vet inte hur du ändrar arbetsgivare.

Men jag är nyfiken på hur länge det tog för dig att få arbetsvisum?

Erkki

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...