Jump to content
IGNORERAD

Vårdnad om vår dotter?


Kung Otto

Recommended Posts

Jag och min fru(thai)ligger i skilsmässa,med en dotter på 3år som jag älskar mer än något annat.Min fru vill ha ensam vårdnad,vad innebär det?rent juridiskt.Vi ska till tingsrätten i mars.Jag behöver kött på benen,vad ska jag göra? :wai:

Link to comment
Dela på andra sajter

I sverige är det delad vårdnad som gäller

När jag väl hade lyckats kravla mig upp från golvet, efter att jag trillade av stolen när jag läste i mattråden. Ja, då går man in här och läser...

Nu ligger jag på golvet och skriver eftersom du lyckades chockera mig ytterligare en gång.

Men den här gången fick jag datorn med mig i fallet. anrejsdenruskige

Link to comment
Dela på andra sajter

Skulle nog att rekommendera att lasa igenom radande lagstiftning forst och framst (med forutsattning att det galler Sverige).

Lite mastigt men mkt nyttigt

1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

2 § Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att arnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder,

utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns bestämmelser i 9-15 kap. Lag (1994:1433).

2 a § Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande enligt detta kapitel av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars

far illa skall beaktas. Lag (1998:319).

2 b § Vid avgörande enligt detta kapitel av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge skall hänsyn tas till barnets vilja

med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (1998:319).

Vårdnadshavare

3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall barnet även efter domen på äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad, skall rätten i domen erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam. Lag (1994:1433).

4 § Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda förordna i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.

Föräldrarna kan få gemensam vårdnad också genom registrering hos skattemyndigheten efter anmälan av dem båda

1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall godkänna en faderskapsbekräftelse, eller

2. till skattemyndigheten under förutsättning att förordnande om vårdnaden inte har meddelats tidigare och att föräldrarna och barnet är svenska medborgare. Lag (1991:487).

5 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten

efter vad som är bäst för barnet förordna att vårdnaden skallvara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna.

Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.

Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna eller båda. I mål om äktenskaps-

skillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om gemensam vårdnad är uppenbart

oförenlig med barnets bästa. Lag (1998:319).

6 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en avdem, får de avtala att vårdnaden skall vara gemensam eller att

en av dem skall ha vårdnaden om barnet. Avtalet skall gälla, omdet är skriftligt och socialnämnden godkänner det enligt andra

stycket.

Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, skall socialnämnden godkänna avtalet, om det inte är uppenbart

oförenligt med barnets bästa. Innebär avtalet att en av föräldrarna skall ha ensam vårdnad, skall nämnden godkänna

avtalet, om det som har överenskommits är till barnets bästa.

Lag (1998:319).

6 a § har upphävts genom lag (1998:319).

.

7 § Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt

brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta

om ändring i vårdnaden.

Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som sägs i första stycket en av dem, skall rätten anförtro

vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Brister också den föräldern i omsorgen om barnet på det sätt som sägs i första

stycket, skall rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Står barnet under endast en förälders vårdnad, skall rätten i fall som avses i första stycket flytta över vårdnaden till den

andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på talan av socialnämnden eller, utan särskilt yrkande, i mål om

äktenskapsskillnad mellan föräldrarna eller i andra mål enligt

5 §. Lag (1998:319).

8 § Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet.

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av socialnämnden. Lag (1994:1433).

9 § Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Lag (1994:1433).

10 § Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare och vill någon av barnets föräldrar eller båda få vårdnaden överflyttad till sig, skall rätten besluta efter vad som är bäst för barnet. Rätten får dock inte flytta över vårdnaden till föräldrarna gemensamt, om någon av dem motsätter sig gemensam vårdnad.

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av båda föräldrarna eller en av dem eller på talan av socialnämnden. Lag (1994:1433).

10a § Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare.

Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

För syskon skall samma person utses till vårdnadshavare, om inte särskilda skäl talar mot det.

Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Lag (1994:1433).

10b § En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt att på begäran bli entledigad från uppdraget.

Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av dem vill att vårdnaden inte längre skall vara gemensam, skall rätten på talan av en av dem eller båda anförtro vårdnaden åt en av dem efter vad som är bäst för barnet. Rätten kan också i mål om äktenskapsskillnad mellan vårdnadshavarna utan yrkande förordna om vårdnaden enligt vad som nu har sagts, om gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa. Lag (1994:1433).

10c § En särskilt förordnad vårdnadshavare skall entledigas, om han eller hon vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig som vårdnadshavare.

Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och den ena entledigas eller dör, skall den andra ensam ha vårdnaden. Om båda vårdnadshavarna entledigas eller dör, skall rätten utse en eller två andra personer att vara särskilt förordnade vårdnadshavare.

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas efter ansökan av socialnämnden. Lag (1994:1433).

10d § har upphävts genom lag (1998:319).

Vårdnadens utövande

11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47).

12 § Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, om barnet har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av liknande art.

Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke.

Om verkan av att barnet ensamt har träffat avtal om arbete utan att ha rätt till det finns bestämmelser i 9 kap. 6 och 7 §§. Lag

(1983:47).

13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i 11 eller 12 § gälla dem tillsammans.

Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Lag (1983:47).

14 § Om rätten för barn och vårdnadshavare att få stöd och

hjälp hos socialnämnden finns bestämmelser i socialtjänstlagen

(2001:453). Socialnämnden förmedlar kontakter med andra

rådgivande samhällsorgan. Lag (2001:456).

Barnets boende

14 a § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får

rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av

föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. Avgörande skall

vara vad som är bäst för barnet. Föräldrarna får avtala om

barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och

socialnämnden godkänner det. Avtalet skall godkännas, om det

som har överenskommits är till barnets bästa. Lag (1998:319).

Umgänge

15 § Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med.

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor

tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Särskilt förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar.

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt

möjligt tillgodoses.

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en förälder som det inte bor

tillsammans med, skall den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om

inte särskilda skäl talar mot det. Om barnet skall umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära, skall upplysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren. Lag (1998:319).

15 a § Rätten skall besluta om umgänge efter vad som är bäst för barnet. Talan om umgänge får föras av en förälder som vill

umgås med sitt barn. Om umgänge begärs av någon annan, får talan föras av socialnämnden.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet

inte bor tillsammans med. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Avtalet skall

godkännas, om det som har överenskommits är till barnets bästa.

Lag (1998:319).

15 b § Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds

av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas

ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

En dom eller ett avtal om kostnaderna för resor kan jämkas av rätten för tiden efter det att talan har väckts, om ändring i

förhållandena föranleder det. Lag (1998:319).

Förfarandet i mål och ärenden om vårdnad eller umgänge

16 § Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad förföräldrar som inte är gifta med varandra prövas av

skattemyndigheten i den region där barnet är folkbokfört. Anmälanskall göras skriftligen av båda föräldrarna.

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos valfri skattemyndighet eller allmän försäkringskassa.

Beslut av skattemyndigheten får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksskatteverket får från skattemyndigheten ta över uppgiften att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt.

Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Lag (1998:713).

17 § Frågor om vårdnad, boende eller umgänge tas upp av rätten

i den ort där barnet har sitt hemvist. Sådana frågor kan tas

upp även i samband med äktenskapsmål. Om det inte finns någon

behörig domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt.

Frågor om vårdnad som avses i 4, 5, 7, 8 och 10 §§ samt 10 b §

andra stycket samt frågor om boende och umgänge handläggs i den

ordning som är föreskriven för tvistemål. Frågan om fördelning

av resekostnader enligt 15 b § skall anses som en del av frågan

om umgänge. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller

en av dem och är föräldrarna överens i saken, får de väcka

talan genom gemensam ansökan.

Övriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för

domstolsärenden.

I mål om vårdnad och boende kan underhållsbidrag för barnet

yrkas utan stämning. Lag (2000:174).

17 a § Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen

(2001:453) få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och

umgänge.

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om

ett avtal mellan föräldrarna enligt 6 §, 14 a § andra stycket

eller 15 a § andra stycket skall godkännas.

Vid sin prövning av föräldrarnas avtal skall socialnämnden se

till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt

utredda. Utan hinder av sekretess enligt 7 kap. 4 § första

stycket sekretesslagen (1980:100) är en annan socialnämnd som

har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för

frågans bedömning skyldig att lämna sådana upplysningar på

begäran av den socialnämnd som skall pröva avtalet.

Socialnämndens beslut enligt andra stycket får inte överklagas.

Lag (2001:456).

17 b § Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till

1. skattemyndigheten i den region där barnet är eller senast har varit folkbokfört,

2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,

3. den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende

avseende vårdnadshavaren. Innebär avtalet att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet sändas till

den försäkringskassa som modern tillhör. Lag (1999:806).

18 § Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen

(2001:453) genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i

frågor om vårdnad, boende och umgänge.

I mål om vårdnad, boende eller umgänge får rätten uppdra åt

socialnämnden eller något annat organ att i barnets intresse

anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan

föräldrarna.

Om rätten lämnar uppdrag enligt andra stycket, kan den förklara

att målet skall vila under en viss tid. Detsamma gäller om

samarbetssamtal redan har inletts och fortsatta samtal kan

antas vara till nytta. Om det finns särskilda skäl, kan rätten

förlänga den utsatta tiden. Lag (2001:456).

19 § Rätten skall se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge skall socialnämnden ges tillfälle att lämna

upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att

lämna rätten sådana upplysningar.

Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att

utse någon att verkställa den. Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen

och bestämma en viss tid inom vilken utredningen skall vara slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten skall se till att utredningen bedrivs skyndsamt.

Den som verkställer utredning skall, om det inte är olämpligt, söka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten.

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras.

Lag (1998:319).

20 § I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge får

rätten besluta om vårdnad, boende eller umgänge för tiden till

dess att frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som

har vunnit laga kraft eller föräldrarna har träffat ett avtal

om frågan och avtalet har godkänts av socialnämnden. Rätten

skall besluta efter vad som är bäst för barnet.

Innan beslut enligt första stycket meddelas skall motparten få

tillfälle att yttra sig i frågan. Rätten kan inhämta

upplysningar från socialnämnden i frågan. Har rätten meddelat

ett beslut som ännu gäller när målet eller ärendet skall

avgöras, skall rätten ompröva beslutet.

Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på samma sätt

som en dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som

helst ändras av rätten. Lag (2000:174).

.

21 § I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge kan rätten, i samband med att den meddelar dom eller beslut i saken och om det finns särskilda skäl, på yrkande av en part förelägga motparten vid vite att lämna ifrån sig barnet. Har vite förelagts i samband med beslut som avses i 20 § första stycket, kan rätten förordna att föreläggandet skall gälla

omedelbart.

Beslut om föreläggande enligt första stycket får överklagas endast i samband med överklagande av domen eller beslutet om

vårdnad, boende eller umgänge.

Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av länsrätten på ansökan av den part som har begärt föreläggandet.

Lag (1998:319).

22 § I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge gäller i fråga om rättegångskostnader andra och tredje styckena

i stället för 18 kap. 1-7 §§ rättegångsbalken.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes

rättegångskostnad, om han eller hon har förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken eller om

det annars finns särskilda skäl.

Skall en part enligt andra stycket helt eller delvis ersätta motpartens rättegångskostnad och har partens ställföreträdare,

ombud eller biträde förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken och därigenom vållat

kostnaden helt eller delvis, kan han eller hon förpliktas att tillsammans med parten ersätta kostnaden. Rätten kan besluta om

detta även om någon part inte yrkar det.

Denna paragraf tillämpas också när målet eller ärendet handläggs i högre rätt. Lag (1998:319).

Link to comment
Dela på andra sajter

Wille... jag blev trött i fingret bara av att scrolla förbi meddelandet... :)

Inte sa konstigt da du sakerligen har s:k Pattaya-flas. Dvs far hjarninfarkt bara du tanker pa en uppforsbacke! :drinks:

Sorry for off topic.

Otto,

Tycker du skall prata med en familjeadvokat som kan forklara samt ge rad vad som ar bast i din situation. Juridisk radgivning ar inte sa farligt dyrt men kan vara guld vart.

Link to comment
Dela på andra sajter

Inte sa konstigt da du sakerligen har s:k Pattaya-flas. Dvs far hjarninfarkt bara du tanker pa en uppforsbacke! drinks.gif

Kan inte scrolla uppför, bara nerför. Men "Pattaya-flås" låter kul! :)

drinks.gif

Link to comment
Dela på andra sajter

Inte sa konstigt da du sakerligen har s:k Pattaya-flas. Dvs far hjarninfarkt bara du tanker pa en uppforsbacke! :drinks:

Sorry for off topic.

Otto,

Tycker du skall prata med en familjeadvokat som kan forklara samt ge rad vad som ar bast i din situation. Juridisk radgivning ar inte sa farligt dyrt men kan vara guld vart.

De e ok. :wai:

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag och min fru(thai)ligger i skilsmässa,med en dotter på 3år som jag älskar mer än något annat.Min fru vill ha ensam vårdnad,vad innebär det?rent juridiskt.Vi ska till tingsrätten i mars.Jag behöver kött på benen,vad ska jag göra? :wai:

Hon kommer förmodligen inte få det. Utan det blir gemensam vårdnad.

Vidare så kan det bli växelvis boende eller så beslutar tingsrätten att det blir umgängesrätt tex, varannan helg osv.

Det finns hur mycket info som helst på nätet om detta.

MVH BanFang

Link to comment
Dela på andra sajter

Inget fall är ju likt det andra, men kan ju berätta hur det gick för mig när jag flyttade isär med mitt ex.(svenska), vi var förlovade.

Vi var i och för sig överens om barnets (då ung. 3år) bästa (och har så varit) men jag har i efterhand kollat upp vad som kunde ha hänt.

Hon flyttade tillbaka till sin hemstad (ca 5 mil bort) och vi hade gemensam vårdnad med växelvis boende varannan vecka, växlade tisdag el onsdag för att få hela helger ensam resp. med barnet vilket vi tyckte var bättre än att byta på söndag tex.

När sonen kom upp i skolåldern blev vi ju tvungna att välja vart han skulle gå i skola, vi ville ju båda att han skulle gå hos resp. Men då han var mantalskriven hos mig vart det ingen diskussion om det, tror hon kollade upp med myndigheten och valde att inte försöka något. Och jag har i efterhand kollat och jag skulle ha misskött mitt föräldraskap för att de skulle ha skrivit över honom till henne.

Sedan bodde han hos henne varannan helg och lov, sommarlov var han oftast ngn. vecka längre där.

Och de gånger vi rest utomlands (läs Thailand :)) så har han fått vara några extra helger hos mamman efter/före.

Efter han kom upp i ca: 12-års åldern har han lite mer fått bestämma vart han vill vara på helgerna, men för det mesta blir det varann helg hos mamma och annars hos mig, ibland kan det bli 2-3 helger på raken hos mig eller mamman.

Det har som tur var fungerat bra mellan mamman och mig vilket underlättat mycket. Men det jag tagit reda på så skall man som förälder vara olämplig för att det inte skall bli gemensam vårdnad, och om det är hon som flyttar se till att barnet fortfarande skrivs hos dig vilket kan bli viktigt i framtiden.

Hoppas det lugnar dig lite och att det löser sig till det bästa.

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej.

Jag har haft turen att aldrig gått igenom en separation där barn har varit inblandade.

Vad jag hört från kompisar i denna situation är att en nära kompis med ett barn gemensamt skötte allt själva utan ngn inblandning av advokater och allt fungerade perfekt.

En annan arbetskamrat hade en jobbig skilsmässa med massor av anklagelser hit och dt och masor med advokatkostnader.

inte så mycket input, men min erfarenhet.

Känn efter hur 'dirty' det kan bli och hur mycket stöd du behöver??

Äh.. andra vet nog bättre :)

/mvh

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

Alltid tråkigt med separation och naturligtvis extra tråkigt och ibland också komplicerat när det finns barn i förhållandet. Om föräldrarna till barnet/barnen kommer överens utan myndigheters eller domstolars inblandning så är det naturligtvis det bästa. Detta hoppas vi är normalfallet eftersom de flesta av oss är civiliserade och tänker på våra barn i första hand och inte på oss själva.

När en förälder begär ensam vårdnad så handlar det, vad jag tror, oftast om ett försök att straffa den andra föräldern av någon orsak. Som nämnts tidigare så är det normala att det döms till s k delad vårdnad om frågan kommer till domstol. Rekomendationen om det inte går att komma överens genom samtal är att kontakta advokat eller sociala myndigheter där man bor.

Mvh

Svempa

Link to comment
Dela på andra sajter

Jo men att thaitjejer kan vara hämndlystna är ju ingen nyhet whistle.gif

Så det kan inte vi män vara eller vad menar du?

Rock on!

Så gott som oförstörd!

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...