Jump to content
IGNORERAD

USA inverkan på LOS!


svampen
 Dela

Recommended Posts

Hittade ett inlägg om USA:s inverkan på Thailand från Veitnamnkriget:Ganska intressant vad tycker Ni?

MVH SVAPEN :wai: Den amerikanska militära närvaron i Thailand under Vietnamkriget förde med sig en rad olika konsekvenser.Ekonomin och det sociala livet påverkades, framförallt i områdena runt baserna och i de städer de amerikanska soldaterna från Vietnam tillbringade sina permissioner.

Thailand tvingades även att förändra sin utrikespolitik gentemot sina grannländer i Sydostasien och de kom till och med att delta aktivt i Vietnamkriget genom att sända thailändska trupper till USA:s hjälp.

Ekonomiska och sociala konsekvenser

Den amerikanska närvaron i Thailand förde med sig en rad ekonomiska och sociala konsekvenser för Thailand. De amerikanska baserna skapade många arbetstillfällen för civila thailändare, både under byggandet av dem och i dess drift. Samtidigt tillbringade många amerikanska soldater sin permission i Thailand, vilket gav upphov till en rad arbetstillfällen och inkomstkällor utanför baserna inom den privata sektorn.

Infrastrukturen byggdes ut kraftigt. Huvudmålet med detta var militärt, men det hade även positiva följder för ekonomin. Distributionen av de ekonomiska effekterna var dock ojämnt fördelad och koncentrerades till basprovinserna och till Bangkok, varför det stora flertalet inte fick någon del i uppsvinget.

Det ledde även till stora befolkningsomflyttningar inom landet, folk drogs till de provinser där den amerikanska närvaron skapade arbetstillfällen.

Till en början skapades de flesta arbetstillfällena inom byggbranchen, där upprustningen av baserna gavs på entreprenad till thailändska firmor. Detta var också den största inkomstkällan av den amerikanska närvaron under dessa år.

Senare, när baserna var klara att användas av USA, skapades en mängd arbetstillfällen inom administrationen av baserna, där thailändare bl.a anställdes som kontorister, chaufförer och underhållsarbetare.

De thailändare som var anställda direkt av den amerikanska regeringen tjänade betydligt bättre än en vanlig thailändare, vilket skapade problem när USA lämnade landet och de tvingades söka nya, sämre betalda arbeten på annat håll.

Årsmedelinkomsten för en industriarbetare i nordöstra Thailand var 4.900 baht 1972, inom jordbruket tjänade man betydligt mindre än så, medan den lägsta lönen på baserna var 8.880 baht 1974.

De universitetsutbildade som arbetade med administrationen av baserna tjänade 17-24.000 baht per år, medan de som arbetade inom den offentliga sektorn i Bangkok bara hade en ingångslön på 14.400 baht.

Thailändare anställda av den amerikanska militären

År Antal

66 28.500

67 30.300

68 43.750

69 37.100

70 35.800

71 32.300

72 27.200

73 31.000

74 32.700

Förutom de thailändare som var direkt anställda av den amerikanska staten tjänade en stor mängd thailändare sitt uppehälle på de amerikanska soldaternas närvaro på annat sätt.

Runt de amerikanska baserna växte det upp restauranger, barer, hotell, massageinstitut o.dyl, där många thailändare fick arbete. Till en viss del drog även t.ex skräddare, juvelerare och taxichaufförer nytta av de amerikanska soldaterna.

Jordbruket tjänade inte på den amerikanska närvaron på samma sätt då soldaterna inte spenderade speciellt mycket pengar på inhemsk mat.

Den amerikanska närvaron orsakade en boom inom nöjesindustrin. Det hade visserligen funnits bordeller och liknande inrättningar redan innan deras ankomst, men de hade inriktat sig på thailändska kunder.

I och med den amerikanska närvaron öppnades det nya sådana inrättningar som helt vände sig till de amerikanska soldaterna. I Udon Thani fanns det 1966 1.246 kvinnor som arbetade inom detta område. 1972 hade antalet ökat till 6.243 stycken. De flesta av dessa kvinnor kom från nordöstra Thailand och antagligen var utvecklingen liknande vid övriga baser, både vad gäller ökningen och deras härkomst.

Förutom de amerikanska soldater som var stationerade i Thailand kom det med början 1965 ett stort antal soldater på permissionsresor till Thailand från Vietnam. Dessa soldater åkte i huvudsak till Bangkok och Pattaya, där sexindustrin kom att växa enormt, liksom hotell- och restaurangbranscherna.

De amerikanska soldaterna fick stanna i Thailand i fem dagar och antalet begränsades till en början till 400 åt gången, vilket senare utökades till 1000.

Soldaternas utgifter under permission

År Milj. dollar

65 2.5

66 10.4

67 19.76

68 21.21

69 22.93

70 19.49

71 11.98

72 3.14

När USA sedan började dra sig ut ur Thailand var de som i och med detta blev arbetslösa inte så pigga på att arbeta för thailändska arbetsgivare då de betalade mycket lägre löner och då det var svårt att hitta kvalificerade arbeten.

En stor del av arbetskraften hade flyttat till baserna från andra delar av landet och de återvände helt enkelt till sina hemprovinser då amerikanarna lämnade dem arbetslösa, vilket minskade trycket på arbetsmarknaden i nordöstra Thailand. Problemet blev därför inte så stort som det kunnat bli om det bara hade varit lokalbefolkning som arbetat på baserna.

Många flyttade dock till Bangkok i hopp om att hitta likvärdiga arbeten då de flesta offentliga tjänsterna liksom privata företagen fanns där. Detta ledde till att Bangkoks folkmängd ökade mycket, med alla problem det innebar.

De kvinnor som arbetat inom sexindustrin sökte sig även de bort från basområdena när USA lämnade Thailand eftersom det inte längre fanns någon efterfrågan på deras tjänster.

De fortsatte dock ofta i samma spår, vilket man kan förstå då de kunde tjäna mer pengar på en månad som barflicka än de skulle tjäna på ett helt år inom jordbruket. De letade sig till Bangkok, Pattaya eller någon annan turistort, vilket fick till följd att barer, massageinstitut och liknande inrättningar ökade än mer i dessa områden.

Infrastrukturen förbättrades mycket, med amerikansk hjälp både innan och under Vietnamkriget, då USA behövde bra förbindelser till sina baser. Detta fick positiva konsekvenser för den thailändska ekonomin då det även underlättade civila varutransporter och öppnade upp nya områden för odling.

Politiska konsekvenser

Även politiskt fick den amerikanska närvaron stora konsekvenser för Thailand.

Thanom kunde som sagt sitta kvar vid makten genom det amerikanska stödet, men när USA började sin nedtrappning hade den thailändska militärregimen svårt att anpassa politiken till detta nya läge.

Detta kom att leda till att motståndet mot regeringen ökade, vilket till slut ledde till dess fall. Även de civila regeringar som följde hade svårt att klara det nya politiska läget, där de hela tiden var tvugna att kompromissa och försöka tillgodose både militärens och demokratikämparnas krav. Detta misslyckades och militären kom åter att ta över landets styre när USA slutligen lämnade Thailand.

USA:s upptrappning i Vietnam möjliggjorde för Thanom att sitta kvar vid makten då USA, för att försäkra sig om att fortsatt få utnyttja baserna i Thailand, gjorde allt för att stabilisera hans regering.

Så länge USA var djupt involverade i Vietnam kunde således Thanom känna sig säker på sin position. Thanom var väl medveten om att han var beroende av det amerikanska stödet och ställde därför villigt upp på USA:s alla krav. Detta beroende från Thanoms sida ledde 1967 till att Thailand sände trupper till Vietnam för att kriga på USA:s sida.

När USA började tala om en nedtrappning av kriget blev den thailändska regeringen självklart djupt oroad, då dess existens till stor del grundade sig på det amerikanska stödet.

Thanom gjorde dock inga ändringar i sin utrikespolitik, utan räknade hela tiden med att USA aldrig skulle överge Thailand. När kritiken mot regeringens oförmåga att anpassa politiken till den nya situationen ökade, genomförde Thanom en militärkupp i november 1971 för att stärka militärens makt ytterligare.

Trots Nixons Kinaresa och fredsavtalet mellan USA och Nordvietnam 1973 låg den thailändska politiken fast, viket kom att bli en av anledningarna till dess fall i oktober samma år då protesterna ökade än mer.

Efter militärregimens fall följde åter en tid med civila regeringar. Till att börja med blev Sanya Thammasak tillförordnad premiärminister, utsedd av kungen, och efter ett tag ändrade han på den thailändska utrikespolitiken och förbjöd USA att använda sina thailändska baser för krigshandlingar i Indokina.

Efter Sanya styrdes Thailand av tre kortlivade valda regeringar. Under denna tid tvingades ett amerikanskt tillbakadragande fram, och för att anpassa utrikespolitiken till det rådande läget öppnades diplomatiska förbindelser med Kina. Man förhandlade även om normaliserade förbindelser med Hanoi, men vietnameserna krävde ett totalt amerikanskt tillbakadragande innan detta kunde komma på tal.

Denna politik oroade militären och oron blev än större när kommunisterna tog över i Sydvietnam och i Kambodja i mitten av 1975. Läget förvärrades ytterligare när den laotiske monarken avsattes senare samma år.

Militären som hela tiden motsatt sig ett amerikanskt tillbakadragande fick efter detta stöd av den thailändske kungen och väntade bara på ett tillfälle att åter ta över makten. Detta tillfälle kom när Thanom återvände till Thailand efter sin tid i exil, vilket ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan studentrörelsen och de av militären stödda högergrupperna.

Sammanfattning

Det thai-amerikanska samarbetet som så småningom kom att leda till den amerikanska militära närvaron i Thailand inleddes redan några år efter Andra Världskrigets slut. Detta samarbete mellan USA och Thailand grundade sig på kampen mot kommunismen och gjorde det möjligt för den thailändska militären att först återta makten 1948 och sedan behålla den ända fram till den amerikanska nedtrappningen i Vietnam.

I kommunistkampens namn gav USA stora bistånd till Thailand med målet att förbättra dess möjligheter att försvara sig mot ett möjligt maktövertagande. Detta bistånd bestod både av utrustning till och utbildning av militär och polis samt av pengar till olika infrastrukturprojekt. Även det ekonomiska biståndet gavs som ett led i kampen mot kommunismen.

När läget i Indokina förvärrades i början av 60-talet behövde USA flygbaser i Thailand för att kunna utföra sina bombräder över Vietnam och Laos. Detta ställde Thanom villigt upp på då han behövde USA:s stöd för att kunna sitta kvar vid makten.

Thailand såg även den amerikanska närvaron som en garanti för landets fortsatta säkerhet i skuggan av det allt oroligare läget i Laos och kommunismens frammarsch i Nordvietnam.

Då USA väl fått tillstånd att använda baser i Thailand gjorde de allt för att stabilisera Thanoms regim. Då det aldrig skrevs några avtal om USA:s rätt till dessa baser, alla överenskommelser var muntliga, var USA beroende av Thanom. USA behövde inte betala något för att få använda sig av baserna, men de utökade biståndet allt eftersom antalet soldater stationerade i Thailand ökade i takt med upptrappningen av Vietnamkriget.

När USA började tala om ett uttåg ur Vietnam blev Thanomregeringen djupt oroad. De hade genom att tillåta amerikanska baser i landet och genom att sända trupper till Vietnam för att delta aktivt i konflikten på USA:s sida, hamnat i en knepig situation. Hur skulle Vietnam agera om Thailand förlorade USA:s stöd och tvingades klara sig själva?

Den thailändska militären höll dock fast vid sin tidigare politik och de räknade kallt med att USA även i fortsättningen skulle stå vid deras sida och skydda landet mot kommunismen.

Inte ens när USA och Nordvietnam skrev under fredsavtalet 1973 och det stod klart att USA skulle lämna området, förmådde den thailändska regeringen anpassa sin politik. Denna oförmåga att anpassa politiken till det rådande läget fick protesterna att bli alltmer högljudda och till slut föll militärregeringen, då de även förlorade stödet från USA som inte längre behövde Thanom.

De civila politiker som tog över tvingade fram ett amerikanskt tillbakadragande från Thailand och de återupptog diplomatiska förbindelser med Kina. De förhandlade även med Hanoi om en normalisering av förbindelserna, vilket blev en realitet först efter att baserna stängts.

Detta närmande till kommunistländerna oroade den thailändska militären. När både Sydvietnam och Kambodja föll under kommunistregimer 1975 och den laotiske monarken störtades samma år blev detta för mycket för den thailändska militären, speciellt då det 1976 stod klart att USA snart skulle ha avlägsnat sina sista soldater. Man väntade nu bara på att rätt tillfälle för en kupp skulle infinna sig, vilket det gjorde den sjätte oktober 1976.

USA:s intresse i Thailand ledde alltså till att militären kunde ta makten, men när USA:s intresse minskade och de inte längre stödde militärregimen kunde den inte sitta kvar. De civila politikerna fick den otacksamma uppgiften att reda ut alla de problem det thai-amerikanska samarbetet hade orsakat, en uppgift som var dem övermäktig och slutligen ledde till att militären åter tog makten.

Det amerikanska ekonomiska biståndet användes till stor del till att förbättra infrastrukturen, vilket ledde till ett uppsving i den thailändska ekonomin. Jordbrukets avkastning ökades genom denna satsning då nya områden öppnades upp för odling genom det förbättrade vägnätet. Även distributionen av varor underlättades.

De amerikanska baserna bidrog också till ett ekonomiskt uppsving i de provinser de var belägna. Resten av landet fick dock inte så stor del av detta uppsving. Den största inkomstkällan i basprovinserna var de amerikanska byggnationsutgifterna som tillföll thailändska entreprenörer.

Även lönerna till de thailändare som arbetade med basernas administration och underhåll var en stor utgiftspost för USA. Som mest arbetade över 40.000 thailändare på baserna.

Förutom de som var direkt anställda av USA:s regering på baserna tjänade ett stort antal thailändare sitt uppehälle genom att tillhandahålla olika tjänster till de amerikanska soldaterna, både till de som var stationerade i Thailand och till de som kom på permissionsresor från Vietnam. Denna privata tjänstesektor omfattade bl.a hotell, restauranger, transporter, barer och massageinstitut.

De som arbetat på baserna hade tjänat mycket bra i jämförelse med en normal thailändsk lön och de hade svårt att hitta jämförbara arbeten i nordöstra Thailand när USA lämnade landet. En del återvände till sina hemprovinser i andra delar av Thailand, vilket minskade problemen i basområdena, men många sökte sig till Bangkok i jakten på liknande arbeten, vilket orsakade många problem då befolkningen ökade mycket snabbt där, en trend som fortsätter än i dag.

Sexindustrin växte enormt under dessa år, både runt baserna och i Bangkok och Pattaya, dit permissionsresorna gick. Innan amerikanernas ankomst hade bordellerna i huvudsak vänt sig till thailändska kunder, men nu öppnades en helt ny marknad som var helt och hållet inriktad på de amerikanska soldaterna.

Kvinnorna som arbetade på dessa inrättningar tjänade väldigt mycket i jämförelse med vad de tjänat på sina tidigare arbeten och fortsatte därför i många fall även när de amerikanska soldaterna reste hem. Även dessa kvinnor sökte sig bort från basprovinserna och flyttade till Bangkok, Pattaya eller någon annan turistort där utlänningarna och pengarna fanns.

Den amerikanska militära närvaron skapade alltså en stor tjänstesektor där många thailändare fann sin försörjning. När USA sedan lämnade Thailand rycktes basen för denna tjänstesektor undan, det fanns ingen inhemsk efterfrågan som motsvarade utbudet, och de som arbetat och livnärt sig på de amerikanska soldaterna fick problem med att hitta nya arbeten.

post-4567-126467452534_thumb.jpg

post-4567-126467452534_thumb.jpg

Örebro Sportklubb Ösk!

Link to comment
Dela på andra sajter

 • Svar 57
 • Skapad
 • Senaste svaret

Mest aktiva i denna tråd

 • svampen

  18

 • Avregistrerad clion

  6

 • Offe1609

  6

 • ronoh

  5

Mest aktiva i denna tråd

Inlagda bilder

Tack, mycket intressant läsning. Ja vad hade Pattaya varit idag utan USA´s militärer?

En vacker strand och en fiskeby, där hundratusentals Thailändska tjejer genom åren sluppit att ta av sig kläderna för fulla,fula, feta eller bara kåta faranger.

Ändrades av Vaxet

VAXET-som tycker mycket om det mesta-men kan lika lite som de flesta

Link to comment
Dela på andra sajter

Tack, mycket intressant läsning. Ja vad hade Pattaya varit idag utan USA´s militärer?

Hade nog funnits en härskare i staden, stora skyltar och egen valuta.

Och allt uppbyggt runt en viss snabbköps kedja :)

PS: BTT det var på skoj, inget att ta personligen :)

Same same, but different!

Link to comment
Dela på andra sajter

Tja.

Har hört att USA-s framfart har påverkat klädmodet i Thailand?

Under femtiotalet var klädstilen i Thailand mycket modern och vågad med mycket kort-kort och djupa urringningar hos kvinnor.

USA-s framfart gjorde att klädstilen under 60 - 70-talet i en slag motreaktion gick tillbaks till en mer Buddistisk klädstil med skylda ben och armar.

Kvinnor ville markera att dom inte var barflickor.

Sant eller falskt?

/mvh

"Stupidity has a certain charm - ignorance does not." F. Zappa.

".. When I went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'happy'. They told me I didn't understand the assigment. I told them they did not understand life." J Lennon

Link to comment
Dela på andra sajter

Svampen du kan kolla Nerikes sida om isan där finns jäkligt härliga foton från Udon när det begavs sig på 70 talet :great:

När jag väl hade lyckats kravla mig upp från golvet, efter att jag trillade av stolen när jag läste i mattråden. Ja, då går man in här och läser...

Nu ligger jag på golvet och skriver eftersom du lyckades chockera mig ytterligare en gång.

Men den här gången fick jag datorn med mig i fallet. anrejsdenruskige

Link to comment
Dela på andra sajter

En vacker strand och en fiskeby, där hundratusentals Thailändska tjejer genom åren sluppit att ta av sig kläderna för fulla,fula, feta eller bara kåta faranger.

Ja antagligen något åt det hållet. ;)

Link to comment
Dela på andra sajter

Om man ser på hur det ser ut i dagsläget i de lite större och turist-täta områdena så finns det i mitt tycke för mycket USA-inspirerade inslag. Det finns både för och nackdelar med det amerikanska inflytandet framför allt nackdelar rent hälsomässiga om man ska se på konsekvenserna av de amerikanska produkternas inträde på den thailändska marknaden.

Först överöser man landet med sötsaker och snabbmat som visat sig vara en smärre katastrof för befolkningen i de flesta av länderna som anammat den amerikanska livsstilen och till följd av det blivit allt fetare. Det är bara att titta på hur befolkningen i USA ser ut och vad de har för vanor för att inse att det är ett rent förkastligt sätt att leva.

Jag har inga uppgifter på vad det kan kosta det amerikanska samhället i form av sjukvård et.c. till följd av bl.a. deras matvanor och ökande kroppsvikt men misstänker att de är ogripbart stora.

Det dyker upp amerikanska snabbmatskedjor med hamburgare, pizzor, glass, kaffe och i butikerna finns det mängder av produkter innehållande alldeles för mycket fett och socker. Sötat snabbkaffe och snabbté, minipizzor och korvar är bara några saker.

Dessutom så tar dessa produkter upp en oerhört stor och central plats och de inhemska och nyttigare sakerna blir undanskuffade till förmån för de amerikanska produkterna. De amerikanska företagen har dessutom så mycket kapital bakom sig att de kan annonsera mycket och stort i både tv och övrig media och de lokala produkterna kan inte matcha dessa jättar och syns därför mindre.

När folket sedan börjar öka i vikt erbjuder de amerikanska företagen en lösning på problemet de nu har skapat på ett liknande sätt. De fyller landet med bantningsmedel i alla olika former man kan tänka sig. Produkter för att själva träna i hemmet och olika piller och drycker som alla ”måste” använda sig av.

Att det bästa är att låta bli att äta de amerikanska uppgödningslivsmedlen som nu finns att tillgå nästan överallt och återgå till det mer traditionella mat- och levnadsförhållandena man tidigare använt sig av på ett framgångsrikt och hälsosamt sätt nämns inte alls.

Eftersom det inte anses vara fint att vara brun trots att man lever i ett solrikt och tropiskt land, har amerikanarna även en lösning på detta problem. Krämer, oljor och gud vet vad finns genom deras försorg också till salu och i reklam överallt. Hur en kräm kan ta bort färg från en naturligt pigmenterad hy vet jag inte men de säljer en hel del av dessa produkter.

Det är med andra ord samma sak i LOS som i övriga delar av världen där de tillåts marknadsföra sina produkter och den amerikanska livsstilen. Vän av ordning frågar sig var WHO är när man behöver dem?!

Kanske sitter de och äter på Mc Donalds eller på Pizza Company och dricker Pepsi eller Coca Cola? Det finns inte särskilt mycket som är farligare och skadligare för mänskligheten än de feta och sötade amerikanska produkter som marknadsförs och säljs runt om i världen. Att kunna köpa samma saker på 7-eleven i LOS som man kan göra hemma i Svedala är väl bekvämt men inte nödvändigt för att man ska välja LOS som resmål.

Amerikanska pizzerior och andra snabbmatskedjor är heller inte något som lockar när det finns så mycket bättre och godare mat att välja på även om det är de amerikanska ställena som breder ut sig och tar en större centralare plats än de lokala restaurangerna. Jag går då hellre några steg extra. Är jag sugen på något sött och gott går jag hellre till någon frukthandlare.

Mvh

Welder

Link to comment
Dela på andra sajter

Om man ser på hur det ser ut i dagsläget i de lite större och turist-täta områdena så finns det i mitt tycke för mycket USA-...bla bla bala bal ab

bala bal...de lokala restaurangerna. Jag går då hellre några steg extra. Är jag sugen på något sött och gott går jag hellre till någon frukthandlare.

Mvh

Welder

Tror inte USA uppfann den kaloririka maten, snarare så har den alltid funnits men inte varit tillgänglig för alla, för dyrt helt enkelt, däremot har de som du säger lyckats marknadsföra snabbmat på ett sätt som aldrig förr...

Senast jag åt på nån "kedja" var i Tisdags, åt glass på SWENSENS, undrar var grundaren av den firman härstammar ifrån :)

Senast jag åt Pizza var i Italien, undrar om de fick Pizzan från USA under VK2?

USA borde skämmas för att de gjort Thailand till det det är idag(???)...

... Det bäst fungerande landet i regionen, till skillnad från Burma, Laos, Kambodja och andra föredetta Europeiska kolonier :kort:

MVH Tommy

Ändrades av Tommy

"There is an eagle in me that wants to soar, and there is a hippopotamus in me that wants to wallow in the mud."

Link to comment
Dela på andra sajter

Svampen du kan kolla Nerikes sida om isan där finns jäkligt härliga foton från Udon när det begavs sig på 70 talet :great:

Tack för tipset!

Tar med lite nostalgifoton på "bygget av svampen"till Gnällbältsträffen!!ha ha

Mvh Svampen :wai:

Örebro Sportklubb Ösk!

Link to comment
Dela på andra sajter

Mycket skit ifrån USA

Jag kortade ner lite ;);) . Tänkte lite på hur dålig kvalité det är på sakerna. Kaffet suger kamel-pung. Jag fattar inte varför folk betalar för att dricka kaffet på starbucks.

Lås och väguttag är under all kritik i det här landet. Pattaya hade antagligen varit en fiskeby ifall inte vietnam kriget hade ägt rum.

Ändrades av ronoh
Link to comment
Dela på andra sajter

Om man ser på hur det ser ut i dagsläget i de lite större och turist-täta områdena så finns det i mitt tycke för mycket USA-inspirerade inslag. Det finns både för och nackdelar med det amerikanska inflytandet framför allt nackdelar rent hälsomässiga om man ska se på konsekvenserna av de amerikanska produkternas inträde på den thailändska marknaden.

Först överöser man landet med sötsaker och snabbmat som visat sig vara en smärre katastrof för befolkningen i de flesta av länderna som anammat den amerikanska livsstilen och till följd av det blivit allt fetare. Det är bara att titta på hur befolkningen i USA ser ut och vad de har för vanor för att inse att det är ett rent förkastligt sätt att leva.

Jag har inga uppgifter på vad det kan kosta det amerikanska samhället i form av sjukvård et.c. till följd av bl.a. deras matvanor och ökande kroppsvikt men misstänker att de är ogripbart stora.

Det dyker upp amerikanska snabbmatskedjor med hamburgare, pizzor, glass, kaffe och i butikerna finns det mängder av produkter innehållande alldeles för mycket fett och socker. Sötat snabbkaffe och snabbté, minipizzor och korvar är bara några saker.

Dessutom så tar dessa produkter upp en oerhört stor och central plats och de inhemska och nyttigare sakerna blir undanskuffade till förmån för de amerikanska produkterna. De amerikanska företagen har dessutom så mycket kapital bakom sig att de kan annonsera mycket och stort i både tv och övrig media och de lokala produkterna kan inte matcha dessa jättar och syns därför mindre.

När folket sedan börjar öka i vikt erbjuder de amerikanska företagen en lösning på problemet de nu har skapat på ett liknande sätt. De fyller landet med bantningsmedel i alla olika former man kan tänka sig. Produkter för att själva träna i hemmet och olika piller och drycker som alla ”måste” använda sig av.

Att det bästa är att låta bli att äta de amerikanska uppgödningslivsmedlen som nu finns att tillgå nästan överallt och återgå till det mer traditionella mat- och levnadsförhållandena man tidigare använt sig av på ett framgångsrikt och hälsosamt sätt nämns inte alls.

Eftersom det inte anses vara fint att vara brun trots att man lever i ett solrikt och tropiskt land, har amerikanarna även en lösning på detta problem. Krämer, oljor och gud vet vad finns genom deras försorg också till salu och i reklam överallt. Hur en kräm kan ta bort färg från en naturligt pigmenterad hy vet jag inte men de säljer en hel del av dessa produkter.

Det är med andra ord samma sak i LOS som i övriga delar av världen där de tillåts marknadsföra sina produkter och den amerikanska livsstilen. Vän av ordning frågar sig var WHO är när man behöver dem?!

Kanske sitter de och äter på Mc Donalds eller på Pizza Company och dricker Pepsi eller Coca Cola? Det finns inte särskilt mycket som är farligare och skadligare för mänskligheten än de feta och sötade amerikanska produkter som marknadsförs och säljs runt om i världen. Att kunna köpa samma saker på 7-eleven i LOS som man kan göra hemma i Svedala är väl bekvämt men inte nödvändigt för att man ska välja LOS som resmål.

Amerikanska pizzerior och andra snabbmatskedjor är heller inte något som lockar när det finns så mycket bättre och godare mat att välja på även om det är de amerikanska ställena som breder ut sig och tar en större centralare plats än de lokala restaurangerna. Jag går då hellre några steg extra. Är jag sugen på något sött och gott går jag hellre till någon frukthandlare.

Mvh

Welder

Vi har väl samma "problem?" i Svergie om det är ett stort problem som du beskriver ovan.

Sen har man ju den möjligheten att välja som individ.

Men jänkarna gjorde ju ett och annat för infrastrukturen på både gott & ont?

MVH Svampen :wai:

Örebro Sportklubb Ösk!

Link to comment
Dela på andra sajter

Vi har väl samma "problem?" i Svergie om det är ett stort problem som du beskriver ovan.

Sen har man ju den möjligheten att välja som individ.

Men jänkarna gjorde ju ett och annat för infrastrukturen på både gott & ont?

MVH Svampen :wai:

Jag undrar ifall vägarbetarna hade varit så lågavlönade om inte USA hade bombat sönder grannländerna???

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag undrar ifall vägarbetarna hade varit så lågavlönade om inte USA hade bombat sönder grannländerna???

Naturligtvis har du rätt USA:s närvaro i LOS var ju pga Veitnamkriget och det är ju beklagligt!!

Men frågeställningen var vad USA hade för inverkan på LOS sen kan man ju inte bortse ifrån varför

dom var där och vad dom gjorde med grannländerna.

Det leder ju fram till en annan intressant fråga hur hade LOS varit utan Veitnamkriget?

Mvh Svampen :wai:

Örebro Sportklubb Ösk!

Link to comment
Dela på andra sajter

Vi har väl samma "problem?" i Svergie om det är ett stort problem som du beskriver ovan.

Sen har man ju den möjligheten att välja som individ.

Men jänkarna gjorde ju ett och annat för infrastrukturen på både gott & ont?

MVH Svampen :wai:

Ja det är samma problem överallt där de etablerar sig, vilket jag också skrev.

Det är med andra ord samma sak i LOS som i övriga delar av världen där de tillåts marknadsföra sina produkter och den amerikanska livsstilen.

Det skapas väl för all del en del jobbtillfällen också men det jag tycker är lite synd är att de breder ut sig och tar så stor plats. Jag tycker att det är lite tråkigt att det är amerikanska kedjor som tar upp den största delen av den centrala handeln med överdimensionerad reklam et.c. Jag vill hellre se mindre och fler små thailändska butiker och matställen men för att finna dem får man gå en bit eftersom de inte längre har råd att betala de hyror som de stora kedjorna kan göra.

För egen del söker jag hellre upp mindre ställen och äter inte på vare sig Mc Donalds eller Pizza Company och andra liknande ställen. Däremot går jag ofta till 7-eleven och även till Family Mart. Vilka som ligger bakom Family Mart vet jag inte.

Men det är ju ingen större hemlighet att befolkningen som anammar dessa amerikanska snabbmatsställen och dricker Cola eller färdigsötade kaffe eller té-drycker blir allt fetare med tiden. Trots att det är ett välkänt faktum så får de fortsätta att sälja sin skräpmat trots att det är ett hot mot folkhälsan. Men eftersom de har pengar och inflytande så får de fortsätta att breda ut sig men personligen tycker jag att de tar bort en del av känslan att befinna sig i en del av världen som har så mycket annat att erbjuda än vad de amerikanska jättarna erbjuder.

Link to comment
Dela på andra sajter

Jag vet inte om jag vill hålla med om att USA brer ut sig i Thailand.

Förvisso finns det ca 130 Mac Donald's restranger, men många av dom vänder sig främst till turister. Och hur många tiotusentals thaiställen det finns som motvikt vet jag inte.

De största livsmedelsjätten är Tesco Lotus är engelsk. Och Lotus konkurrerar med Big C och Carrefour - bägge franska.

Family Mart är japanskt.

När det gäller övervikt så behövs ingen "amerikansk skräpmat" för att fixa den. Thailändarna älskar att fritera, och det brukar på lite sikt sätta sina spår, utan utländsk hjälp. Att sen thailändare älskar supersött kaffe med rikliga mängder mjölk/grädde tror jag inte är jänkarnas fel.

Poffa

Link to comment
Dela på andra sajter

Finns det någon liten butik på mer än två kvadratmerer som inte har livselexiret Coca-Cola i sortimentet ?

Möjligtvis i Nordkorea men annars ?

Fritz..

Ändrades av Fritz

Det är aldrig försent att ge upp.

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej

Jag var i Pattya 1969 Det hade då börjat urbecklas till en liten badort ej bordell det fans ett Usa/ Europa inspirerar hotel d nedanför Topps ( Har glömt namnet ) Det finns fortfarade kvar.

Inga GI´s fanns i pattis då Det är ju lite lustigt att när Us började dra ner på styrkorna så växte pattis Var sedan där 1978 Det var skillnad de Beach Rd som idag ung.. 2st rd halva mot idag slutade straxt bortom Palm villa som låg mitt emot Post soien Beach rd slutade vi tidigare nämda hotell Bussarna stande vid början av Walking St. Bild 1 är Beachen vid hotel Asia / Tharnaporn 1978 B 2 troligtvis samma ställe 1969

post-6823-126476821052_thumb.jpg

post-6823-126476830109_thumb.jpg

post-6823-126476821052_thumb.jpg

post-6823-126476830109_thumb.jpg

Link to comment
Dela på andra sajter

Windows gjored tvärt om B 1 1969 B 2 1978 försöker med någon till från 1978

Hallå där schyssta bilder har du fler lägg gärna in dom!

MVH Svampen :wai:

Örebro Sportklubb Ösk!

Link to comment
Dela på andra sajter

USA inverkan på världen är ju ganska stor inte minst just nu när finanskrisen har blivit ett faktum.

Thailand tar väl emot ett och annat bidrag ifrån USA. Kan någon bekräfta detta. Jag har hört detta ifrån amerikan som påstod att USA bidrar med militära medel till Thailand.

Link to comment
Dela på andra sajter

More oldies 

Vet ej exact var Jomtien 1981? eller Sattahip Har inger bra förminskningsp. med mig därför detta 

Boffe

post-6823-126484254659_thumb.jpg

post-6823-126484254659_thumb.jpg

Link to comment
Dela på andra sajter

USA´s inverkan i Thailand har varit stort och är ganska stort även idag även om det sannolikt är mindre. USA har bidragit till landets infrastruktur och uppbyggnad av vägar m m.

Link to comment
Dela på andra sajter

GM miljardsatsar i Thailand

Amerikanska General Motors (GM) har fått en kredit på 13,5 miljarder baht (3 miljarder kronor) i tre thailändska banker för att satsa på motor- och fordonsproduktion i Thailand. (TT)

GM, som i veckan gjorde upp om att sälja Saab Automobile till holländska Spyker Cars, lade det thailändska projektet på hyllan i slutet av 2008 sedan det stod klart att man var tvungen att vända sig till USA:s regering för att få undsättningslån.

Bankerna som skrivit på för det thailändska lånet är Bangkok Bank, Siam Commercial Bank och Tisco Bank.

MVH Svampen :wai:

Örebro Sportklubb Ösk!

Link to comment
Dela på andra sajter

Registrera dig eller logga in för att kommentera
och se bilderna på riktigt.

Du måste vara medlem för att kommentera på forumet

Registrera dig

Registrera ett medlemskap. Lätt gjort...!

Registrera dig på forumet

Logga in

Har du redan ett medlemskap? Logga in här.

Logga in nu
 Dela

×
×
×
 • Skapa ny...