Jump to content
IGNORERAD

Juridiska saker vid förhållanden och barn


gubben4906

Recommended Posts

Hej, här kommer lite som ni kan ha nytta av i förhållanden med er tjej: OBS!!! Gäller i Sverige. Plockat från PRIVATA AFFÄRER, nätupplagan

Först vårdnad av barn

Så länge barnen är under 18 år är du som förälder ansvarig för dem. Men ju äldre barnen blir, desto mer har de själva att säga till om. I Privata Affärers juridikskola får du veta mer om de juridiska reglerna kring vårdnaden om barn.

Som regel har båda föräldrarna ansvar både för barnets personliga och ekonomiska förhållanden. De är alltså vårdnadshavare och förmyndare till dess att barnet fyller 18 år.

Du som har vårdnaden om ett barn har alltså ansvar för att barnet får bra uppväxtförhållanden och har också ansvar för att barnet fostras. Med vårdnaden följer också en skyldighet att se till att barnet inte gör sådant som man inte får göra. Det innebär att om vårdnadshavaren inte hindrar sitt barn från att begå ett brott kan han eller hon bli skadeståndsskyldig.

Samtidigt som en vårdnadshavare ska fostra barnet ska han eller hon också ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Barnet ska ha rätt att förklara hur det vill ha saker och ting. Ju äldre och mognare barnet blir, desto större inflytande ska det ha. Det kan vara fråga om alltifrån vem som ska ha vårdnaden om barnet till hur veckopengen ska användas.

Det är en missuppfattning att barnet när det har fyllt 12 år har rätt att själv bestämma hos vem det ska bo i samband med en skilsmässa. Däremot ska du ta stor hänsyn till vad barnet tycker.

Det är i första hand båda föräldrarna eller bara den ena som har vårdnaden. Huvudregeln är att gifta föräldrar automatiskt får gemensam vårdnad. Är föräldrarna ogifta blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare. Det gäller också för sambor som får barn. Men sambor kan på ett enkelt sätt, genom en anmälan till socialnämnden eller till skattemyndigheten, få gemensam vårdnad. Och föräldrar som gifter sig får också automatiskt gemensam vårdnad.

Skulle föräldrarna skilja sig fortsätter automatiskt den gemensamma vårdnaden om inte domstolen bestämmer att den ska upphöra. Skilda föräldrar som inte har gemensam vårdnad kan få sådan när en av föräldrarna önskar det och den andra inte motsätter sig det. Den gemensamma vårdnaden måste då vara det bästa för barnet. Föräldrarna kan naturligtvis också gemensamt begära att få gemensam vårdnad.

Utgångspunkten för lagstiftningen är barnets bästa. Begär någon av föräldrarna att vårdnaden ska ändras, så ska domstolen bedöma vilket som är bäst för barnet. Det är viktigt för barnet att få en lugn och trygg kontinuitet i tillvaron.

Men när domstolen ska bedöma vad som är bäst för barnet ska den också ta stor hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det kan betyda att en förälder som hindrar eller försvårar för den andra att träffa barnet kan förlora vårdnaden.

GUNILLA NYSTRÖM, PER HAMMARLUND, KARIN ARNELL

PRIVATA AFFÄRER

  :D gubben  :D

Taoism: shit happens, Buddhism: if shit happens, it isn't really shit, Islam: if shit happens, it is the will of Allah, Catholicism: if shit happens, you deserve it, Judaism: why does this shit always happen to us?, Atheism: I don't believe this shit

Link to comment
Dela på andra sajter

Att vara sambo är nästa artikel.

Många väljer av olika skäl att vara sambo i stället för att gifta sig. Du bör dock vara klar över att sambor, alltså ogifta som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, inte är jämställda med gifta. I del ett av Privata Affärers juridikskola får du veta allt om juridiken kring sambolivet.

Läs också

Privata Affärers familjejuridikskola Fler artiklar om familjejuridik.

Behövs ett testamente eller räcker avtalet? Huvudregeln enligt sambolagen är att bostad och bohag, som skaffats för att användas gemensamt, vid en separation eller vid dödsfall förmögenhetsmässigt delas lika mellan samborna sedan ni gjort avdrag för skulder på vardera sidan. 

Är den ena parten i ekonomiskt underläge kan den drabbas hårt vid en eventuell separation. Därför finns den så kallade sambolagen som ger regler för hur en eventuell delning av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ska göras. Du måste dock komma ihåg att sambolagen bara gäller bostad och bohag, inte övriga tillgångar.

Vem som har betalat egendomen eller bostaden är inte avgörande. Det som är viktigt är i stället om bostaden eller bohaget skaffats för att vara gemensamt. Detta gäller dock i allmänhet inte fritidshus.

All annan egendom, exempelvis personliga tillhörigheter som bilar, båtar, idrottsutrustning och liknande – som alltså inte skaffats för det gemensamma hemmet – går utanför delning. Äger du sådant gemensamt blir det fråga om ett vanligt samägande. Vid en separation får den ena sambon då köpa ut den andra, alternativt kan egendomen säljas och ni delar på intäkterna.

Om du inte vill att lagens regler om delning ska gälla måste du skriva ett särskilt avtal om detta. Ett sådant avtal liknar ett äktenskapsförord mellan makar och kan skrivas före eller under förhållandet. Ett samboavtal ska uppfylla vissa formkrav.

Det ska vara:

Skriftligt

Undertecknat av samborna eller de blivande samborna.

Avtalet behöver varken bevittnas eller registreras.

Om bostaden eller bohaget är samboegendom görs bodelning enligt sambolagen vid en separation. Den av er som är i störst behov av den gemensamma bostaden, till exempel därför att han eller hon har vårdnaden om barn, har rätt att få behålla bostaden om det inte skulle vara oskäligt. Den som får bostaden ska dock ersätta den andre med halva bostadens värde.

En bostad som någon av parterna haft innan de flyttat ihop anses inte anskaffad för gemensamt bruk, om inte någon av er skaffat den med sikte på att ni skulle flytta ihop. Även om lägenheten är sådan att den inte ska ingå i en eventuell delning kan det finnas fall då den som bäst behöver den ska få behålla bostaden. Förutsättningen är att han eller hon har ett större behov av bostaden och att det med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Det är i första hand när du ska ha gemensamma barn boende hos dig och därför behöver lägenheten som det här blir aktuellt. Denna rätt att överta bostaden kan inte avtalas bort. Den som får behålla bostaden ska då lösa ut den andre sambon till hela marknadsvärdet.

För att underlätta en delning är det viktigt att dokumentera vad av det gemensamma bohaget som har skaffats för gemensamt bruk. Det kan göras genom att båda står på kontrakt eller genom att samborna skriver en förteckning över vad som är gemensamt. Det är också viktigt att kunna dokumentera vad som inte ska delas, alltså sådant som var och en ägde före samboförhållandet.

Vill du som sambo ha ett skydd som går längre, utan att gifta dig, är du hänvisad till att skriva testamente, ordna försäkringar med förmånstagarförordnande eller till exempel genom gåva eller köp överföra hälften av bilen, båten eller annan egendom till den andra.

  :D gubben  :D

Taoism: shit happens, Buddhism: if shit happens, it isn't really shit, Islam: if shit happens, it is the will of Allah, Catholicism: if shit happens, you deserve it, Judaism: why does this shit always happen to us?, Atheism: I don't believe this shit

Link to comment
Dela på andra sajter

Nästa del handlar om äktenskap i Sverige:

Rent juridiskt innebär ett äktenskap både skyldigheter och rättigheter. I Privata Affärers familjejuridikskola reder vi ut vad som gäller. Observera att reglerna för äktenskap också gäller för registrerat partnerskap

Enligt äktenskapsbalken har du som gift både skyldigheter och rättigheter. Makarna ska till exempel bidra till bådas gemensamma och personliga behov, var och en efter sin förmåga. Någon sådan skyldighet finns inte för sambor. Grundtanken är att båda bör leva på samma standard.

Äktenskapet påverkar inte makarnas äganderätt till sin egendom. Huvudregeln är att var och en förfogar över det ni äger. Att ni gifter er kan däremot ge er ett värdemässigt anspråk på den andras egendom den dag äktenskapet upplöses. Den egendom som makar har kan nämligen vara av två olika slag: giftorättsgods eller enskild egendom.

Giftorätt innebär en rätt att vid bodelning få hälften av makarnas sammanlagda tillgångar, sedan var och en av makarna dragit av sina skulder. Man säger att man har giftorätt i den andra makens egendom.

Att egendomen är enskild innebär att den andra maken inte kan göra något som helst anspråk på den, utom i vissa fall när det gäller den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. En make får aldrig utan den andras samtycke sälja, ge bort, pantsätta eller hyra ut bostad och bohag som är enskild egendom, om inte egendomen är enskild på grund av villkor vid gåva eller testamente.

Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods. Men egendom kan bli enskild genom ett äktenskapsförord. Den kan också bli enskild genom att det i testamente eller gåvobrev föreskrivs att viss egendom ska vara den ena makens enskilda. Har den enskilda egendomen ersatts av annan egendom är den också enskild. Men ska avkastningen, till exempel hyresintäkter, vara enskild egendom måste det anges särskilt i äktenskapsförordet, testamentet eller gåvobrevet, annars blir det giftorättsgods. Genom bodelning under äktenskapet kan också egendom överföras mellan makarna.

De makar som vill kan alltså genom ett äktenskapsförord tillsammans bestämma att egendom som annars skulle vara giftorättsgods ska vara enskild. Makarna har valfrihet att bestämma vilken egendom som ska vara enskild egendom. De kan till exempel bestämma att all egendom som de, vid den tidpunkt de skriver äktenskapsförordet, äger eller i framtiden förvärvar ska vara enskild. De kan också bestämma att viss egendom ska vara enskild eller att enbart den ene makens egendom ska vara enskild.

Makarna kan också genom ett nytt äktenskapsförord bestämma att egendom som är enskild i framtiden ska vara giftorättsgods. Anledningen kan vara att se till att den efterlevande får behålla så mycket som möjligt av det gemensamma hemmet om någon av makarna avlider.

Det är viktigt att komma ihåg att egendom som du fått genom gåva eller testamente med krav på att den ska vara enskild inte genom ett äktenskapsförord kan göras om till giftorättsgods om det inte i gåvobrevet eller testamentet har sagts att detta är möjligt. De som vill skriva ett äktenskapsförord kan göra det omedelbart före äktenskapet eller under äktenskapet.

Äktenskapsförord måste vara skriftligt, men det finns inte några krav på hur det ska vara formulerat. Det viktiga är att det klart framgår vad som gäller för egendomen. Båda makarnas underskrift krävs, men äktenskapsförordet behöver inte bevittnas.

För att vara giltigt måste det dock registreras vid en tingsrätt. Vill du ändra hela eller delar av ett tidigare äktenskapsförord måste du skriva ett nytt sådant. Detta ersätter efter registrering hela, eller de aktuella delarna av, det tidigare förordet.

  :D gubben  :D

Taoism: shit happens, Buddhism: if shit happens, it isn't really shit, Islam: if shit happens, it is the will of Allah, Catholicism: if shit happens, you deserve it, Judaism: why does this shit always happen to us?, Atheism: I don't believe this shit

Link to comment
Dela på andra sajter

Sist kommer gåvor mellan paren, gifta.

Trots att gåvoskatten är avskaffad gäller fortfarande särskilda regler för gåvor mellan makar. Privata Affärers juridikskola reder ut.

Gåvor av fast egendom måste göras skriftligen och registreras vid tingsrätt. Gåvor som är lös egendom blir gällande oavsett om de har gjorts muntligen eller skriftligen så länge de överlämnats till mottagaren. Men för att vara skyddade mot givarens eventuella fordringsägare måste de också registreras vid tingsrätten.

Har en gåva av lös egendom inte skett genom ett skriftligt gåvobrev kan den registreras genom en anmälan om gåva till tingsrätten. En utfästelse om gåva under äktenskapet är ogiltig.

Observera att om gåvan ska vara makens enskilda egendom måste, förutom gåvoanmälan, också ett äktenskapsförord inregistreras. För gåva av fast egendom måste också en lagfartsansökan göras.

Ett gåvobrev bör innehålla en tydlig beskrivning av gåvan. Dessutom bör tillträdesdagen anges. Gåvobrevet undertecknas av givaren och gåvomottagaren.

Vid gåva av fast egendom ska givarens namnteckning bevittnas för att lagfart ska beviljas. Dessutom ska personnummer på mottagaren finnas med.

Ska gåvan kombineras med särskilda villkor är det lämpligt att ta hjälp av en jurist. Bodelning under äktenskapet kan vara att föredra framför gåva till make. Även om gåvoskatten avskaffats kan vissa gåvor få skattemässiga konsekvenser.

Om två personer till exempel byter egendom med varandra jämställs bytet med försäljning och utlöser kapitalvinstbeskattning

  :D gubben  :D

Taoism: shit happens, Buddhism: if shit happens, it isn't really shit, Islam: if shit happens, it is the will of Allah, Catholicism: if shit happens, you deserve it, Judaism: why does this shit always happen to us?, Atheism: I don't believe this shit

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
  • Skapa ny...