Jump to content
IGNORERAD

Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning!


thaikonsult

Recommended Posts

Här kommer en kort sammanfattning över uppehållstillstånd för familjeamknytning. Läs och begrunda.

Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

Med nyetablerade förhållanden avses ett förhållande som nyligen inletts och ännu inte anses vara så etablerat att permanent uppehållstillstånd kan beviljas. I dessa fall beviljas regelmässigt tidsbegränsat uppehållstillstånd. För att ett förhållande skall betraktas som etablerat krävs enligt praxis att parterna varit sammanboende i två år. Om parterna har gemensamt barn kan detta vara en omständighet som talar för att förhållandet ändå är så etablerat att permanent uppehållstillstånd kan ges vid första prövningstillfället även om sammanboendet varat kortare tid.

En förutsättning för att uppehållstillstånd skall beviljas på grund av ett nyetablerat förhållande är enligt Utlänningslagen att förhållandet framstår som seriöst.

I förarbetena till Utlänningslagen anges som exempel på faktorer som skall beaktas vid prövningen att förhållandet varat en viss tid, att parterna träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk. Hänsyn skall också tas till om paret har eller väntar barn tillsammans.

Utredningen med sökanden vid den svenska utlandsmyndigheten sker i stort sett utan undantag muntligt. Sökanden lämnar oftast personligen in sin skriftliga ansökan med bilagor och intervjuas sedan av ambassadpersonal.

Migrationsverket har en intern utlänningshandbok med närmare beskrivningar av hur ärenden skall handläggas, vilka rutiner som skall följas m.m. I handboken utvecklas de viktigaste kraven för att uppehållstillstånd skall beviljas vid anknytning på grund av nyetablerade förhållanden. Där anges att någon exakt tidsgräns för hur länge förhållandet skall ha varat inte kan ges, men att ju kortare tid förhållandet varat desto större krav ställs på hur mycket paret träffats.

Paret bör enligt handboken också ha god kännedom om varandra och varandras förhållanden, men hänsyn skall tas till att olika kunskaper kan vara relevanta i olika kulturer. Bedömningen kräver därför en god kulturkompetens. Att parterna kan kommunicera på ett gemensamt språk är ett grundläggande krav men om paret trots avsaknad av ett sådant lyckas få förhållandet att hålla en längre tid och träffats och fått god kännedom om varandra bör uppehållstillstånd enligt handboken kunna beviljas. Båda parterna skall om det är möjligt vara skilda från eventuella tidigare partner och i vart fall ha avslutat tidigare relationer och inte vara sambo med någon annan person. Gemensamma barn eller att paret väntar barn tillsammans väger givetvis tungt vid prövningen.

Migrationsverkets handbok anger också en del omständigheter som sammantaget medför att undantag kan göras från muntlig handläggning med referenspersonen enligt följande:

- Att sökanden kommer från förhållanden eller befinner sig i en situation som gör det osannolikt att han eller hon skulle vilja bosätta sig i Sverige av någon annan anledning än anknytningen.

- Att sökanden kan återvända till sitt hemland utan problem om förhållandet upphör.

- Att parterna träffat varandra i en viss utsträckning.

- Att det inte är anknytningar som grundar sig på arrangerade äktenskap eller andra förhållanden där det kan finnas risk för att någon av parterna ingått förhållandet mot sin vilja.

- Att både den muntliga utredningen med sökanden och den skriftliga utredningen med referenspersonen ger klara besked och innehåller de uppgifter som krävs.

- Att det inte finns några omständigheter som talar mot att det är en seriös anknytning eller som indikerar att det skulle finnas någon risk för misshandel eller andra kränkningar.

Handläggningen av ärenden om uppehållstillstånd regleras inte i särskild lag eller förordning utan de allmänna kraven på handläggning av ärenden framgår av 7 § förvaltningslagen (1986:223) och muntlig handläggning regleras i 14 § samma lag.

Migrationsverket har tillgång till uppgifter ur registerlagarna enligt 6 § första stycket 4 och andra stycket belastningsregisterlagen samt 5 § första stycket 2 och andra stycket misstankeregisterlagen.

Enligt hittillsvarande praxis skall det första tidsbegränsade uppehållstillståndet i normalfallen vara två år och därefter skall permanent uppehållstillstånd beviljas om förutsättningar finns.

Efter två års tidsbegränsat uppehållstillstånd kan sökanden enligt huvudregeln få permanent uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen. Inför prövningen kallas sökanden och referenspersonen till Migrationsverket och får underteckna en sanningsförsäkran om att förhållandet består. Paret intervjuas var för sig alternativt har handläggaren ett kortare samtal med dem gemensamt. Deras adresser m.m. kontrolleras. Om förutsättningar föreligger beviljas därefter ett permanent uppehållstillstånd.

Tiden för tidsbegränsat uppehållstillstånd kan också förlängas till mer än två år innan permanent uppehållstillstånd ges. Enligt Migrationsverkets handbok kan detta vara motiverat t.ex. när förhållandet är instabilt eller upphört men tid krävs för att sökanden skall kunna etablera umgänge med barn i Sverige. En annan situation som nämns i handboken är att förhållandet upphör men sökanden åberopar anknytning till en ny person.

Ett uppehållstillstånd för en utlänning som rest in i Sverige kan återkallas, om denne medvetet lämnat oriktiga uppgifter m.m. Dessutom kan uppehållstillstånd för en person som rest in i Sverige återkallas om personen arbetat utan arbetstillstånd, har vandelsanmärkningar eller ägnar sig åt spioneri eller liknande.

Utlandsmyndigheterna

Väntetiden för sökanden att få komma på intervju på utlandsmyndigheterna varierar en hel del. På grund av utlandsmyndigheternas skiftande rutiner vid handläggningen av dessa ärenden är det svårt att få en gemensam utgångspunkt för handläggningens början och jämföra väntetider. Vissa utlandsmyndigheter bokar intervju med sökanden innan ansökan givits in och registrerar ansökan först vid intervjun. Andra kräver att komplett ansökan skall ges in och avgift betalas innan sökanden får tid för intervju.

Ambassaden i Bangkok (Thailand)

De flesta ansökningar lämnas in personligen varvid de registreras och intervjutillfälle bokas. Väntetiden varierar utifrån ärendebelastningen. Inga frågeformulär utöver ansökan används. Behov av tolk uppstår sällan. Avstånden kan vara långa men telefonintervjuer sker endast vid kompletteringar. Tidigare har försök gjorts med bokning av intervjuer per telefon före det att ansökan lämnats in. Många uteblev då från bokade intervjuer. De flesta sökande är kvinnor som vill förena sig med män i Sverige. Det är vanligt att mannen är betydligt äldre än kvinnan, att paret har känt varandra endast en kortare tid och att de inte har något gemensamt språk. Ofta har kvinnorna barn som inte ansöker tillsammans med sin mamma. Barnen ansöker i stället ensamma om uppehållstillstånd efter att modern fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Problem kan uppstå när barnens far skall lämna tillstånd för dem att åka till Sverige. Om fadern inte kan återfinnas krävs domstolsbeslut. Det är dock inte alltid man kan lita på de officiella handlingar som inges.

Då intervjun genomförts skickas ärendet till Migrationsverket. På grund av postgång via kurirpost och intern posthantering på UD och Migrationsverket tar det oftast 3-4 veckor innan intervjun når rätt enhet. Handläggningstiden på Migrationsverket varierar mycket beroende på var i Sverige referenten är bosatt.

Migrationsverkets tillståndsenheter

När ett ärende inkommer till Migrationsverkets enheter kontrolleras ärendet och man avgör vilken typ av utredning som behöver göras i ärendet. Om det är ett ärende där man bedömer att någon muntlig utredning eller någon annan komplettering inte är nödvändig kan handläggningstiden av ärendet vara betydligt kortare än sju till nio månader.

Nya blanketter

Efter den 15 november 2010 försvinner flera gamla blanketter och ersätts med nya. Det gäller bland annat blanketten, Uppehållstillstånd och uppehållstillstånd för besök, nr 114021.

Migrationsverket har förenklat blanketterna för att underlätta för dig som ska använda dem. Här nedan finns en sammanställning av de blanketter som är aktuella:

- Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nr 160011

- Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nr 162011

- Ansökan om uppehållstillstånd för besök, nr 164011

- Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, nr 166011.

- Bilaga D - Familjebilaga, nr 201031, ersätts med den nya blanketten Familjeuppgifter, Bilaga till ansökan, nr 238011.

Har du någon av de äldre blanketterna går de fortfarande att använda under en övergångsperiod.

Kontrollera om beslut fattats i ditt ärende

Här kan du kontrollera om Migrationsverket fattat beslut i ditt ärende: http://www.migrationsverket.se/info/2306.html

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

GammalDansken

Ang väntetid och ärendebelastning på ambassaden i Bangkok kan tilläggas

att ambassaden i Kuala Lumpur av regeringen planeras läggas ner under 2011, av besparingsskäl.

Ärenden som togs om hand av ambassaden där, får antagligen då hanteras i Bangkok

och längre väntetider kan därför inte uteslutas.

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

Guest Incinerator

Ang väntetid och ärendebelastning på ambassaden i Bangkok kan tilläggas

att ambassaden i Kuala Lumpur av regeringen planeras läggas ner under 2011, av besparingsskäl.

Ärenden som togs om hand av ambassaden där, får antagligen då hanteras i Bangkok

och längre väntetider kan därför inte uteslutas.

Detta kan vi tacka rödgröna röran och SD för!

Link to comment
Dela på andra sajter

Detta kan vi tacka rödgröna röran och SD för!

Hur då? Rödgröna röran ha väl inte haft makt på 5 år och SD har väl aldrig haft någon makt. Vi kan nog tacka den globala finanskrisen för detta.

#BEDDO FA-USTO, GUDDO NAITO.#

Link to comment
Dela på andra sajter

Hur då? Rödgröna röran ha väl inte haft makt på 5 år och SD har väl aldrig haft någon makt. Vi kan nog tacka den globala finanskrisen för detta.

Dom sa nej till regeringkanslieets budget därför blir det neddragningar

mvh

Att försöka är det första steget mot misslyckande./ Homer Simpson

Link to comment
Dela på andra sajter

GammalDansken

För den som väntar på interview kan det nog kvetta vem som har skulden för vad.

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

andersbangkok

Detta kan vi tacka rödgröna röran och SD för!

Nja.. regeringen fick minska anslaget till regeringskansliet med 300M kr. De fick faktiskt mer för att klara ordförandeskapet EU.

Jag tillhör definitivt de som röstat fram denna regering (vissa kallar det höger men det tycker jag är löjligt) men jag kan inte säga att detta var den enda åtgärden man kunde vidtaga. Det finns en hel del att spara på.

Detta liknar "surt sa räven om rönnbären"

Lägga ner konsulatet i NY?? Inte särskilt genomtänkt!

Carpenters inlägg: "Faktum är att du tror att du är i maktens korridorer ock minsann kan. Du vet inget kan inget för att du är för upptagen med dig själv."
"Inte lätt att vara kostym nisse o inte förstå"

Link to comment
Dela på andra sajter

GammalDansken

Detta kan vi tacka rödgröna röran och SD för!

Lite kul att regeringen ojar sig över att SD röstade som de rödgröna.

Har hänt 4 ggr sedan valet, enligt Aktuellt.

Att samma regering tagit hjälp av SD 33 ggr. under samma period är inte så noga.

Jag tror att de som kanske får vänta dubbelt så länge på interview på ambassaden

snarare undrar varför det inte gick att spara bort folk i regeringskansliet i stället.

Allting borde väl egentligen vara SD's fel nuförtiden.

Det är ju de som är vågmästare - inte de rödgröna.

Those who can write have a lot to learn

from those bright enough not to

Link to comment
Dela på andra sajter

Nja.. regeringen fick minska anslaget till regeringskansliet med 300M kr. De fick faktiskt mer för att klara ordförandeskapet EU.

Jag tillhör definitivt de som röstat fram denna regering (vissa kallar det höger men det tycker jag är löjligt) men jag kan inte säga att detta var den enda åtgärden man kunde vidtaga. Det finns en hel del att spara på.

Detta liknar "surt sa räven om rönnbären"

Lägga ner konsulatet i NY?? Inte särskilt genomtänkt!

Nej lägg ner allt i Israel!!

Det kan vi vara utan

Hänvisa till Egypten!

Dyslektiker är på Svenska Ordblind.

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
  • Skapa ny...