Jump to content
IGNORERAD

Uppehållstillstånd när man är gift!


thaikonsult

Recommended Posts

När man är gift och söker uppehållstillstånd föreligger en så kallad presumtion. Här nedan förklaras vad som menas med en rätt (presumtion) till uppehållstillstånd såsom gift.

Av 5 kap. 3 § första stycket 1 utlänningslagen följer att uppehållstillstånd skall ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

Av 5 kap. 17 a § första stycket utlänningslagen framgår att uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §, om oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för uppehållstillståndet eller om ett äktenskap ingåtts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd får vidare vägras enligt andra stycket samma paragraf, om makarna inte lever tillsammans eller har sådan avsikt eller om den person till vilken anknytning åberopas är sambo med någon annan. Vid bedömningen om uppehållstillstånd bör vägras enligt 5 kap. 17 a § utlänningslagen skall humanitär hänsyn tas enligt paragrafens tredje stycke.

Enligt 8 a § första stycket 2 lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap erkänns inte i Sverige ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång.

De ovan redovisade bestämmelserna i utlänningslagen trädde i kraft den 30 april 2006 (SFS 2006:220) och infördes för att uppnå förenlighet med det av Europeiska unionens råd den 22 september 2003 antagna direktivet 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening (fortsättningsvis familjeåterföreningsdirektivet). Syftet med det direktivet är att fastställa villkor för utövandet av rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som vistats lagligen på medlemsstaternas territorier. I direktivet definieras tredjelandsmedborgare som personer som inte är unionsmedborgare enligt artikel 17.1 i EG-fördraget.

Direktivet föreskriver en skyldighet för medlemsstaterna att bevilja uppehållstillstånd för make till anknytningspersonen. Rätt till familjeåterförening och uppehållstillstånd för makar förutsätter ett civilrättsligt giltigt äktenskap i Sverige. Genom införlivandet av direktivet är uppehållstillstånd för makar en rättighet. Som en följd härav har seriositetsprövningen och prövningen av om särskilda skäl talar mot att tillstånd ges tagits bort för makar. Rätten till uppehållstillstånd får dock begränsas genom att undantag får göras i vissa situationer t.ex. om det är fastställt att falska eller vilseledande uppgifter använts eller att ett skenförhållande är för handen. De begränsningar som direktivet medger har införlivats i 5 kap. 17-17 b §§ utlänningslagen (jfr prop. 2005/06:72 s. 31, 39 och 43). De sistnämnda bestämmelserna är fakultativa (jfr prop. 2005/06:72 s. 36). Socialförsäkringsutskottet anför härom i betänkandet 2005/06:SfU8 s. 21 bl.a. följande. Uppehållstillstånd får vägras vid skenförhållanden och om en ansökan om uppehållstillstånd grundar sig på oriktiga uppgifter. Något krav på att en ansökan skall avslås, vilket däremot gäller för polygama förhållanden där anknytningspersonen redan bor med en make i den aktuella medlemsstaten, föreskrivs inte. Förslaget har formulerats som en fakultativ regel i enlighet med direktivet som anger att en ansökan om familjeåterförening får avslås i vissa uppräknade situationer. Ett ovillkorligt krav på avslag på ansökan vid dessa uppräknade situationer skulle kringskära utrymmet för en individuell prövning samt inte vara i överensstämmelse med direktivets lägsta nivå, varför det inte kan godtas att ett uppehållstillstånd ovillkorligt avslås om någon uppräknad situation föreligger.

Rätten till uppehållstillstånd för makar är inte absolut. Endast den omständigheten att ett civilrättligt giltigt äktenskap åberopas är inte i sig tillräckligt för att bevilja uppehållstillstånd. Det föreligger visserligen en presumtion för att bevilja uppehållstillstånd, men denna kan brytas i de fall någon av de särskilt uppräknade begränsningarna är för handen. Finns skäl mot att bevilja uppehållstillstånd skall även dessa beaktas. Eftersom en uttrycklig rätt för makar att få uppehållstillstånd för familjeåterförening införts, innebär det att de begränsningar som medger att uppehållstillstånd får vägras skall vara av viss betydelse. I enlighet med vad som uttalats ovan skall dessa omständigheter vara fastställda. Ett avslagsbeslut får sålunda inte grundas på någon form av subjektivt tyckande utan skall bedömas utifrån objektiva grunder. Bevisbördan för att det kan vara fråga om ett skenäktenskap, att det föreligger ett civilrättligt giltigt äktenskap men att detta ingåtts i annat syfte än att makarna skall leva tillsammans som gifta, ligger på staten. Vid misstanke om att det kan vara fråga om ett skenförhållande bör en fördjupad utredning göras för att klarlägga om det rör sig om ett sådant äktenskap. Utredningen skall på samma sätt som vid seriositetsprövningen omfatta t.ex. förhållandets uppkomst och parternas kännedom om varandra (se prop. 2005/06:72 s. 39 f., jfr även prop. 1999/2000:43 s. 39 f.).

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

  • 3 veckor senare...

thaikonsult.

kan ja då tex,söka uppehållstillstånd när min fru e här på besöksvisa

MVH

glimten66

Link to comment
Dela på andra sajter

Det är ingen större idé att söka ett uppehållstillstånd i Sverige för en fru när hon är på besök eftersom det med största sannolikhet blir ett avslag.

Ansökan ska göras i hemlandet när man inte har andra skäl än enbart äktenskap. Däremot har som tidigare sagts frun en rätt till uppehållstillstånd för att bo tillsammans med sin man.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Det är ingen större idé att söka ett uppehållstillstånd i Sverige för en fru när hon är på besök eftersom det med största sannolikhet blir ett avslag.

Om hon inte är gravid.

#BEDDO FA-USTO, GUDDO NAITO.#

Link to comment
Dela på andra sajter

Kan ge dig ett litet tips om du är gift.

Se till att ni lämnar in kompletta ansökningshandlingar. Gärna lite foton kring själva giftemålet. Skriv gärna ett personligt brev till Migrationsverket när ärendet kommit till Sverige och berätta lite om hur ni träffats och umgåtts - hur ni gifte er etc. Det personliga brevet betyder mer än man tror eftersom handläggaren inte vet vilka ni är förutom det som står i ansökningshandlingarna.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Hej Udon.

Jag bugar och tackar.

Mvh

Roffe på Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Hej !

ursäkta min novisa fråga ... med civilrätssligt giltigt äktenskap i Sverige menas... att man kan gifta sig i t ex Thailand el indonesien med

"tillstånd" av ambassaden o sen ska det vara mer eller mindre klart... ??

Mvh Nyförlovad

Link to comment
Dela på andra sajter

Om man t.ex. gifter sig i Thailand gäller även giftemålet i Sverige. Detta under förutsättning att giftemålet är registrerat hos thailändska myndigheter. Giltigheten av ett giftemål i andra länder regleras via lagen om internationella rättsförhållanden.

Enbart en vanlig buddistisk ceremoni i Thailand har ingen rättslig innebörd utan betraktas endast som en välsigneslseakt.

När man söker UT till Sverige som gift vill Migrationsverket att det utländska äktenskapet även är registrerat hos Skatteverket i Sverige.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

thaikonsult.

kan ja då tex,söka uppehållstillstånd när min fru e här på besöksvisa

MVH

glimten66

Känner till flera fall där tjejen har sökt UT i Sverige och fått det beviljad. Men man ska ha mycket bra skäl. Så om du anser dig ha bra skäl så man kan ju chansa.

Arto

Link to comment
Dela på andra sajter

Visst finns det undantag från regeln att söka UT från hemlandet när frun är här på besöksvisum. Alla regler har sina undantag.

Har man varit tillsammans en längre tid och kanske har minderåriga barn tillsammans räknas förhållandet i regel som starkt och etablerat och då är det inte skäligt att behöva resa till hemlandet enbart för att lämna in en ansökan om UT. I de här fallen beviljas i regel PUT direkt.

Allt handlar till en början om hur det egna förhållandet bedöms av myndigheterna och vilken beslutsfattare man får hos Migrationsverket. Det skiljer en del mellan Migrationsverkets enheter i landet när det gäller bedömningar i dessa ärenden, vilket är naturligt på grund av regelverkets utformning där beslutsfattaren ska göra en bedömning kring vad som kan anses skäligt i det enskilda ärendet.

Lite kring förarbetena till regeln att söka UT från Sverige:

När en anknytning genom äktenskap eller sammanboende uppkommit efter inresan i Sverige krävdes fram till den 1 juli 1995 – för att uppehållstillstånd skulle beviljas efter inresan – antingen att parterna sammanbott cirka ett år eller att de hade eller väntade barn tillsammans (prop. 1994/95:179 s. 35). Tillämpningen utsattes för allvarlig kritik i den allmänna debatten eftersom det ansågs stötande att någon som söker uppehållstillstånd efter inresan i landet och som uppenbart skulle ha beviljats tillstånd om prövningen gjorts före inresan, tvingades till ett kanske avlägset hemland för att därifrån ge in ansökan.

Frågan togs upp i prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen m.m. Där anfördes bl.a. att undantagsbestämmelserna som anger när uppehållstillstånd får beviljas efter inresan hade kommit att få en alltför snäv utformning. I propositionen föreslogs därför att möjligheterna att få uppehållstillstånd efter inresan i Sverige skulle vidgas till att omfatta fall där det var uppenbart att tillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan (a. prop. s. 43). Den nya ordningen infördes den 1 juli 1995 genom ändringar i 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen (1989:529) och omfattade fall av familjeanknytning där utlänningen var nära anhörig till en i Sverige bosatt person eller som annars hade särskild anknytning till Sverige (bet. 1994/95:SfU16, rskr. 1994/95:401, SFS 1995:773).

Regeringen gav i juni 1996 Utlänningsnämnden i uppdrag att utvärdera lagändringarna. Nämnden fann att de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 1995 i vissa fall hade lett till oklarheter samt att de i några fall hade lett till att uppehållstillstånd vägrats där tillstånd tidigare skulle ha beviljats därför att parterna bott tillsammans minst ett år (Utlänningsnämndens utvärdering den 31 oktober 1996, dnr UD1996/1631/MP). Regleringen utsattes vidare för kritik för att personer tvingades återvända till länder där de kunde förvänta sig svårigheter av olika art för att ge in en ansökan om uppehållstillstånd. Mot denna bakgrund föreslog regeringen att huvudvikten när det gäller undantag från kravet på uppehållstillstånd före inresan skulle läggas vid om det är skäligt att kräva att utlänningen återvänder till ett annat land för att ge in ansökan där och inte vid om det är uppenbart att tillstånd ska ha beviljats om prövningen gjorts före inresan (prop. 1999/2000:43 s. 59). Riksdagen godtog förslaget och ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2000 (bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159, SFS 2000:292).

Den nuvarande bestämmelsen i 5 kap. 18 § andra stycket 5 UtlL överfördes i huvudsak oförändrad från 2 kap. 5 § tredje stycket i 1989 års utlänningslag.

Gällande rätt:

Som framgår av föregående avsnitt är det avgörande momentet för prövningen av om en ansökan om uppehållstillstånd för vissa anhöriga kan beviljas efter inresan i landet, om det är skäligt att kräva att utlänningen återvänder till ett annat land för att ge in ansökan där. Det gäller i vissa fall av stark familjeanknytning, nämligen vid familjeåterförening (5 kap. 3 § första stycket 1–4 UtlL) och s.k. snabbanknytning (5 kap. 3 a § första stycket 1 och andra stycket UtlL) samt för andra anhöriga som har haft hushållsgemenskap (5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL) och för den som ska utöva umgänge med ett barn som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 a § första stycket 3 UtlL).

Det var lite om bakgrunden till regeln i nuvarande Utlänningslag om att söka UT från Sverige.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Thaikonsult, du är en klippa för de frågvisa :great::great:

Har gått igenom allt det och är nu lyckligt gift med fru å dotter som har svenskt medborgarskap.

Tänk om du funnits då när man hade så många frågor. Men som tur var så fanns Thaitjejer då :clapping:

Heder till ditt arbete att hjälpa till för de "nykära" :wai:

Plus blir det

Kontonummer insamlingen för Udon Thani Home for Girls  Svenska Handelsbanken 6879 749 365 978 Swish (Sverige) 0708 575 222

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...