Jump to content
IGNORERAD

Söka uppehållstillstånd från Sverige


maria

Recommended Posts

hej.  [img alt=ไหว้ - wai]http://chaimai.com/S...default/wai.gif

jag och min thai man är i sverige nu på semester för hans del, turistvisum. vi hade tänkt åka tillbaka till Thailand efter 3 månander men jag har nu åmgrat mej för jag väntar barn och vi vill nu vara kvar i sverige.

:great:

jag vill ej att han skijls från oss. alltså det är helt uteslutet och vill heller inte åka tillbaka till Thailand.

pratade med migrationsverket och de sa att vi skulle komma in med uppehållstillstånds papprena.

:yes:

vet någon hur det går till sen. han får väl vänta i sverige medans uppehållstillstånds beslutet fattas.

om jag har med papper på att han får jobb i samband med uppehålls tillstånd blir det skillnad då +

att han ska ha barn i sverige också.

ska också meddela at vi redan har sålt biljetten hem och har skaffat bostad och ska gifta oss nu innan bebisen kommer.

iaf, någon som kan berätta mer hur det går till när man söker uppehållstillstånd från sverige?

mvh

M

Link to comment
Dela på andra sajter

thaikonsult

Jag kan svara dig på frågan eftersom vi har en del graviditetsfall såsom ombud.

När det gäller en thaiman som har en svensk kvinna som blir gravid i Sverige är det mycket svårt för honom att få en ansökan om uppehållstillstånd beviljad i Sverige under sin besöksvistelse här. Till skillnad från en thaikvinna som blir gravid i Sverige anses inte en man ha de ömmande skäl som behövs i ett sådant fall. Det har Migrationsöverdomstolen konstaterat i en vägledande dom.

Sedan är det inget som hindrar att thaimannen lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd under sin vistelse i Sverige och får ansökan prövad av Migrationeverket. De olika enheterna inom Migrationsverket har tyvärr inte samma syn på den här typen av ansökningar utan bedömningen görs helt olika beroende på vilken enhet man tillhör. T.ex. Umeå och Norrköping har en strängare bedömning än t.ex. enheterna i storstäderna.

Att vara gift innebär att man har en principiell rätt till uppehållstillstånd - en s.k. presumtion. Det innebär i korthet att uppehållstillstånd alltid måste beviljas till en gift man/kvinna om inte Migrationsverket kan bevisa att det handlar om ett skenäktenskap eller ett äktenskap tillkommit på falska grunder. Samma gäller för sambos (även registrerade partners) men det är svårare att styrka ett samboförhållande när man inte är folkbokförd på samma adress. Som besökare utan personnummer är det omöjligt att bli folkbokförd i Sverige.

Rent allmänt ska det finns två grundskäl (s.k. rekvisit) för att få göra en ansökan om uppehållstillstånd från Sverige under en besöksvistelse.

1. Det ska finnas en stark anknytning. Man ska med andra ord vara gift, registrerad partner eller sambo, vilket i sig självt innebär att man har en principiell rätt till ett uppehållstillstånd.

2. Det ska vara oskäligt att behöva resa hem till sitt hemland för att därifrån lämna in en ansökan om uppehållstillstånd. Vad som är oskäligt framgår av förarbetena till utlänningslagen och domstolarnas vägledande domar.

Lämnar din thaiman in en ansökan i Sverige får han stanna tills Migrationsverket fattat sitt beslut. Antingen blir han beviljad ett uppehållstillstånd eller får resa hem och lämna in en ny ansökan i sitt hemland. Mycket hänger på hur ni skriver ansökan och motiverar varför ansökan görs i Sverige. Ni kommer att bli kallade till en muntlig intervju där en utredning görs i frågan. Handläggningstiden ligger kring tre till fyra månader i dessa fall.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Hej

Det tog 6 månader för oss men det vart avslag.

Överklagade men det hjälpte inte.

vi sökte pga graviditet som senare vart missfall.

Det togs aldrig upp i domen.

Nalle

Link to comment
Dela på andra sajter

thaikonsult

Jag kan väl tillägga att av alla graviditetsfall där Thaikonsult agerat ombud de senaste åren har c:a 85% fått sin ansökan från Sverige beviljad. Avslagen har berott på att sökanden inte haft någon stark anknytning, vistats olagligt i Sverige, varit i början av graviditeten eller haft vårdnaden om minderåriga barn som lämnats kvar hemma i Thailand.

Ska man söka uppehållstillstånd från Sverige måste man ange ömmande skäl förutom själva graviditeten när man skriver sin ansökan. Man måste motivera varför det är öskäligt att t.ex. en gravid kvinna ska återvända till sitt hemland för att därifrån lämna in sin ansökan.

Regelverket är utformat på ett sätt som gör att Migrationsverkets beslutsfattare har fria händer att göra sin egen bedömning av situationen. Statsmakterna har undvikit att ge klara direktiv eller exempel på situationer där en ansökan av uppehållstillstånd kan göras från Sverige.

Nu pågår en utredning som ska syfta till att regelverket justeras så det i framtiden ska vara lättare att få ansöka om uppehållstillstånd från Sverige vid t.ex. graviditeter eller där minderåriga barn med tidigare tillstånd finns inblandade.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

thaikonsult

Lite vägledande information från domstolarna för dig som är intresserad.

Enligt 5 kap. 18 § första stycket Ut1L skall en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Detta gäller dock inte om utlänningen enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där (5 kap. 18 § andra stycket 5 Ut1L) eller det annars finns synnerliga skäl (5 kap. 18 § andra stycket 9 UtlL).

Kravet på att ett uppehållstillstånd skall ha utverkats före inresan i Sverige är ett viktigt led i upprätthållandet av en reglerad invandring. Detta har betonats flera gånger av regering och riksdag i förarbeten och betänkanden (prop. 1999/2000:43 s. 55 f, bet. 1999/2000:SfU9 s. 25). Detta krav måste dock vägas emot utlänningens svårigheter att återvända till hemlandet för att söka tillstånd. I förarbetena (prop. 1999/2000:43 s. 57) till bestämmelsen har svårigheter att få pass eller utresetillstånd, skyldighet att fullgöra en mycket lång värnpliktstjänstgöring eller avtjäna ett straff för en gärning som inte är straffbelagd i Sverige angivits som exempel på skäl att medge undantag från huvudregeln. Andra exempel kan vara fall då det inte finns någon svensk utlandsrepresentation i det land dit sökanden skall återvända och att det är förenat med stora praktiska svarigheter och betydande kostnader att resa till något grannland. Av förarbetena till Ut1L framgår också att det är väsentligt att utlänningar som vistats illegalt i Sverige inte kommer i ett bättre läge än de som följer myndigheternas beslut och återvänder för att ansöka om tillstånd i hemlandet (prop. 1999/200:43 s. 61).

Migrationsöverdomstolen har tidigare prövat frågan om undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd skall ha sökts och beviljats före inresan i Sverige. Migrationsöverdomstolen ansåg i ett avgörande att det förelåg skäl för att göra undantag från huvudregeln (MIG 2006:8). Klaganden i det målet var gravid och hade stark anknytning till make bosatt i Sverige. Likaså bedömde Migrationsöverdomstolen att det förelåg skäl att göra undantag från huvudregeln i ett annat avgörande (MIG 2007:2). Klaganden i det målet beviljades permanent uppehållstillstånd här på anknytning till sitt barnbarn (fött år 2001) med permanent uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande. I ett tredje avgörande från Migrationsöverdomstolen konstaterades det att klaganden hade anknytning till Sverige genom maka och barn som är bosatta har i landet men att det inte fanns skäl att göra undantag från huvudregeln (MIG 2007:11). Migrationsöverdomstolen betonade i det fallet klagandens illegala vistelse i Sverige, vilket man aven gjorde i MIG 2007:59, där undantag inte heller beviljades.

 

Att en illegal vistelse skall vägas in i bedömningen om undantag kan göras från huvudregeln med stöd av 5 kap. 18 § Ut1L, har bekräftats av Migrationsöverdomstolen i tre avgöranden från den 28 januari 2009 (UM 1001¬08, UM 1224-08 och UM 3053-08). Migrationsöverdomstolen betonade i nämnda domar att missbruk av reglerna i utlänningslagen är en omständighet som väger tungt i bedömningen och fann att samtliga klaganden måste återvända till hemlandet för att söka uppehållstillstånd. I UM 1001-08 och UM 1224-08 hade klagandena en illegal vistelsetid på ett år och fem månader respektive tre år och anknytning till barn som i båda fallen var drygt två år gamla.

Mvh Thaikonsult

http://www.thaikonsult.se hjälper till med ansökningshandlingar för visum, besöksförlängningar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, studietillstånd, medborgarskap, överklaganden och civilrättsliga ärenden. Thaikonsult är även registrerat ombud hos Migrationsverket.
Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in×
×
×
  • Skapa ny...