Jump to content
IGNORERAD

Lista med olika typer av mark i Thailand.


Guest Isan Lover

Recommended Posts

Guest Isan Lover

Hej

Bifogar en lista över olika typer av mark i Thailand.

Kan vara till nytta för en del.

LAND TYPES AND TITLES EXPLAINED

Thai law recognises two types of land holding: the right of possession (Possessory Right) says that land can be used by an individual for its benefit (agricultural use etc.) under the Civil and Commercial Code and the right of ownership, where an individual or company holds title deeds and ownership documentation to a piece of land.

Sor Kor 1

Sor Kor 1 entitles the holder to occupy and farm land only, as one cannot build on Sor Kor 1 land. The land can not be sold and it may only be transferred to direct heirs of the person. Only the long term land owner can apply to have the land title upgraded. Sor Kor 1 is the form required to notify the government of a possessory claim to that piece of land. The government under its land ownership legislation has almost eliminated this type of title and has upgraded most Sor Kor1 land to Nor Sor 3.

Por Bor Tor 6

All land has Por Bor Tor 6 documentation allocated and issued so that the land can be assessed for tax.

Por Bor Tor 5

This type of land is agricultural land or forestry not under ownership of the local land office. The local village leader is normally appointed as the administrator and is responsible for maintaining possessory rights ownership boundaries. When land is sold, the transaction is carried out under the supervisory role of the village leader. As with Sor Kor 1, one cannot construct upon this land.

Sor Por Kor 4-01

Sor. Por. Kor 4-01 refers to land allotted and overseen by the Land Reform Committee. This land cannot be sold and may only be transferred to the heirs of the person who hold the title. Important note: Sometimes an area of Sor Kor or Por Bor land may be included with land that has a transferable title, such as Nor Sor 3 or Chanoht. It is important to realise that the attached Sor Kor and Por Bor land should not be constructed upon in the hope that one day the land be transferred to that of either Nor Sor 3 or Chanoht status as such an upgrade may not occur.

Nor Sor 3 น. ส. ๓

Nor Sor 3 is land that is legally owned and can be used for any purpose by the title holder. The area of land will have been surveyed (mapped) by the Land Office but will not have boundary markers (parcel points) sited and therefore boundaries might come under dispute from neighbouring land owners if not clearly defined by roads for example. Neighbouring landowners should therefore be encouraged to stake out their plots (or what they consider to be their plots) before you consider purchasing this type of land. Any transfer of this land title should be publicised at least 30 days in advance. Nor Sor 3 A is similar to the Nor Sor 3 the only difference being that the map of the land plot is based on an aerial photograph.

Nor Sor 3 Kor น. ส. ๓. ก.

Nor Sor 3 Kor is similar to Nor Sor 3 however, the land area has been defined with boundary markers (parcel points) and the documents clearly and accurately show adjoining plots on a map to a scale of 1:5000. As with Nor Sor 3, this title allows the owner to construct a building upon the land.

All the above referred documents are NOT certificates of ownership; only Chanoht (see below) specifies actual ownership. The aforementioned documents are issued to show the possessor’s use of the land NOT any ownership rights. However, they can still be registered for transfer of the land for which the certificates were issued.

Nor Sor 4 Jor น. ส. ๔ จ. (Chanoht)

Nor Sor 4 Jor, or as it is more often referred to; Chanoht, is the favoured title dead for land purchase in Thailand. A Chanoht is a certificate of land ownership. “Chanoht thee-din”, โฉนดที่ดิน, literally translates to “land title”. The title deed indicates the land boundaries as verified by the Land Office in addition to the owner’s name which means that that the title deed may be used in all legal undertakings including collateral; as with a bank

Upgrading to a Chanoht requires that all neighbouring land owners are notified and are present when the Land Office surveyors come to measure the land. Should there not be disputes over the boundaries after 30 days following the survey then the Chanoht will be issued. (Adjoining land owners who did not witness the survey and do not raise objections within the 30 day period will be deemed as accepting the survey results as their acceptance of a Chanoht being issued.

Chanoht land can be sub-divided into a maximum of nine sub-plots with the permission the neighbouring land owners in addition to adhering to Section 286 of the Land Allotment Law. Chanoht land will normally have a uniquely numbered government concrete pegs (parcel points) sited at plot angles. A bird’s eye view plan will be drawn on the back of the Chanoht document .

Mvh Isan Lover

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej Isaanlover

Min  skolengelska är något rostig och anfrätt. Har du möjlighet att översätta till svenska vore jag tacksam.

Med vänlig hälsning

Lasse M

Link to comment
Dela på andra sajter

Hej!

:wai:

Jag tog mig friheten att översätta texten med hjälp av Googles översättningstjänst.

Och då blev det så här!  :neutral:

MARK TYPER och titlar förklaras

Thailändsk lag erkänner två typer av mark anläggning rätt innehav (Possessory Rätt) säger att marken kan användas av en person för dess nytta (jordbruk mm) under den civila och kommersiella koden och äganderätten, där en individuell eller bolag innehar titeln handling och ägande dokumentation till ett stycke mark.

Sor Kor 1

Sor Kor 1 ger innehavaren rätt att ockupera och jordbruksmark bara, så man kan inte bygga på Sor Kor 1 mark. Marken kan inte säljas och det kan endast överföras till direkt arvtagare till den person. Endast den långsiktiga markägaren kan ansöka om att få marken titel uppgraderas. Sor Kor 1 är den form som krävs för att anmäla regeringen i ett possessory hävdar att det tomt. Regeringen under sitt markägande lagstiftningen har nästan bort denna typ av titeln och har uppgraderat de flesta Sor Kor1 mark till Nor Sor 3.

Por Bor Tor 6

All mark har Por Bor Tor 6 dokumentation fördelas och utfärdas, så att marken kan bedömas skattemässigt.

Por Bor Tor 5

Denna typ av mark är jordbruksmark eller skogsbruk inte under egenansvar för den lokala mark. Den lokala byn ledare är normalt utses som administratör och ansvarar för att upprätthålla possessory rättigheter ägande gränser. När marken säljs, om transaktionen genomförs inom ramen för den övervakande roll i byns ledare. Som med Sor Kor 1, man kan inte bygga på denna mark.

Sor Por Kor 4-01

Sor. Por. Kor 4-01 hänvisar till mark som avsatts och övervakas av den jordreform. Denna mark inte kan säljas och får endast överföras till arvingarna till den person som innehar titeln. Viktigt meddelande: Ibland ett område av Sor Kor eller Por Bor mark får räknas med mark som har en överlåtbara titel, såsom Nor Sor 3 eller Chanoht. Det är viktigt att inse att det bifogade Sor Kor och Por Bor mark bör inte vara konstruerade på i hopp om att en dag marken skall överföras till det av endera Nor Sor 3 eller Chanoht status som en sådan uppgradering får inte förekomma.

Nor Sor 3 น. ส. 3

Nor Sor 3 är mark som är juridiskt ägs och kan användas i något syfte med titeln innehavare. Den areal kommer att ha undersökts (mappade) från delstaten Office men kommer inte att ha boundary markers (skifte poäng) väljas och därför gränser kan komma under tvisten från angränsande markägare om det inte tydligt definieras av vägarna till exempel. Angränsande markägare bör därför uppmuntras att staka ut sina tomter (eller vad de anser vara deras tomter) innan du överväger att köpa denna typ av mark. Varje överföring av denna mark titel bör offentliggöras minst 30 dagar i förväg. Nor Sor 3 A liknar den Nor Sor 3 den enda skillnaden är att kartan över den mark plot är baserat på ett flygfoto.

Nor Sor 3 Kor น. ส. 3. ก.

Nor Sor 3 Kor liknar Nor Sor 3 Men det landområde har definierats med boundary markers (skifte poäng) och de dokument som tydligt och korrekt visar angränsande tomter på en karta till en skala av 1:5000. Som med Nor Sor 3, denna titel tillåter ägaren att uppföra en byggnad på tomten.

Alla ovan nämnda dokument inte intyg om ägande, bara Chanoht (se nedan) anger faktiska ägandet. Ovannämnda handlingar utfärdas för att visa innehavaren användning av mark som inte någon äganderätt. Men de kan fortfarande vara registrerade för överlåtelse av marken för vilka intyg utfärdats.

Nor Sor 4 Jor น. ส. 4 จ. (Chanoht)

Nor Sor 4 Jor, eller som det är oftare som avses, Chanoht, är det gynnade titel död för inköp av mark i Thailand. En Chanoht är ett intyg om markägande. "Chanoht dig-din", โฉนด ที่ดิน, bokstavligen betyder "mark titeln". Den Lagfart anger den mark gränserna som kontrolleras av delstaten Office utöver ägarens namn vilket innebär att att Lagfart kan användas i alla rättsliga åtaganden inklusive säkerhet, som med en bank

Uppgradering till en Chanoht kräver att alla angränsande markägare är anmälda och är närvarande när delstaten Office inspektörer kommer att mäta mark. Borde det inte vara tvister över gränserna efter 30 dagar efter undersökningen då det Chanoht kommer att utfärdas. (Närliggande mark ägare som inte vittne undersökningen och inte göra invändningar inom 30 dagar kommer att anses som att acceptera resultaten så att de godtar en Chanoht från utfärdandet.

Chanoht jorden kan indelas i högst nio undergrupper tomter med tillstånd från angränsande markägare Förutom att avsnitt 286 i delstaten Tilldelningar lag. Chanoht mark som normalt har en unikt numrerade regeringen konkreta peggar (skifte poäng) vid anläggningen i tomtens vinklar. Ett fågelperspektiv planen kommer att dras på baksidan av Chanoht dokument.

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

×
×
×
  • Skapa ny...